Overbruggingsrecht na 2020

Omdat men ervan uit gaat dat ook het begin van 2021 nog deels zal overschaduwd worden door Covid 19, is er reeds een beslissing genomen over de manier waarop het overbruggingsrecht in 2021 zal toegepast worden.

De voorwaarden worden verstrengd. Wees dus voorbereid.

Het nieuwe systeem van overbruggingsrecht voor 2021 bestaat uit 2 pijlers.

Pijler 1 – steun bij verplichte sluiting

Van 1 januari tot en met 31 januari blijft voor de zelfstandigen die VERPLICHT hun zaak moeten sluiten, of zij die afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren, het overbruggingsrecht van 2020 in werking.

Vanaf 1 februari 2021:

Bijkomende voorwaarden hier:

 • Je zaak moet VERPLICHT GESLOTEN zijn
 • Je activiteiten moeten VOLLEDIG ONDERBROKEN zijn

Wie dus deels zijn activiteiten verder zet door take-away aan te bieden of via click & collect te verkopen, komt niet in aanmerking voor de eerste pijler en schuift door naar de 2e pijler

Indien je niet in aanmerking komt voor steun op basis van de eerste pijler, zou het kunnen dat je alsnog recht hebt, op basis van de 2e pijler.

Pijler 2 – Steun bij ernstige omzetdaling

Vanaf 1 januari 2021 kan je overbruggingsrecht aanvragen indien je TEN GEVOLGE VAN de coronacrisis een aanzienlijk deel van je inkomsten verliest.

Wat is aanzienlijk?

Indien je omzet in de kalendermaand voorafgaand op de maand waarvoor je de aanvraag doet, met minstens 40 % daalde, in vergelijking met diezelfde kalendermaand in 2019, heb je recht op het crisis overbruggingsrecht.

Zo vervangt deze 2e pijler de bestaande relance-uitkering.

Bv. Als je overbruggingsrecht aanvraagt voor januari 2021, moet je kunnen aantonen dat de omzet die je draaide in december 2020 minstens 40% lager ligt dat de omzet in december 2019.

De 2e pijler is beschikbaar voor elke zelfstandige die een ernstige omzetdaling kan aantonen. Ook indien je onderneming NOOIT VERPLICHT gesloten was.

Je hoeft ook niet afhankelijk te zijn van een verplicht gesloten sector.

Enige uitzondering zijn de starters. Zij hebben niet zomaar recht op deze 2e pijler. Starters die 12 kwartalen of minder zelfstandige zijn, moeten voor minstens 2 van deze kwartalen de wettelijke voorlopige sociale bijdragen betaald hebben.

Starters die langer dan 12 kwartalen zelfstandige zijn, moeten minstens 4 van de 16 kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal waarin je steun aanvraagt, sociale bijdragen hebben betaald.

Betaald wil ook zeggen daadwerkelijk betaald!

Overbruggingsrecht – Een overzicht

Van klassiek naar corona overbruggingsrecht, relance overbruggingsrecht, het wordt allemaal een grote pot waarin je lijkt te verdrinken. Daarom hierbij een overzicht van alle vormen die nu voor u van toepassing kunnen zijn, zodat u na het lezen hiervan hopelijk weer helemaal mee bent.

Corona overbruggingsrecht

Dit is van toepassing bij verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid.

Voorwaarde om in aanmerking te komen is verder het feit dat u sociale bijdragen moet verschuldigd zijn in België.

Onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandigen die recht hebben op een volledige uitkering en zij die slechts recht hebben op een gedeeltelijke uitkering.

 1. Volledige uitkering
 2. Zelfstandige in hoofdberoep
 3. Zelfstandige in bijberoep, student-zelfstandige of gepensioneerd zelfstandige, wanneer u bijdragen betaald die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een hoofdberoeper
 • Gedeeltelijke uitkering
 • Zelfstandige in bijberoep, student  zelfstandige die sociale bijdragen betaald op referte inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR
 • Zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep tgv referte inkomen tussen 6.996,89 EUR en 7.330,52 EUR
 • gepensioneerd zelfstandige die sociale bijdragen betaald op referte inkomen boven 6.996,89 EUR

! Dubbel overbruggingsrecht voor oktober, november en december 2020 !

Voor de maanden oktober en november kan er dubbel overbruggingsrecht worden aangevraagd. Hier moeten geen aparte aanvragen voor worden ingediend en er zijn geen extra voorwaarden aan verbonden.
De voorwaarden hierboven zijn van toepassing.

Bedragen:       Volledige uitkering

                                   Met gezinslast:          3.228,20 EUR

                                   Zonder gezinslast:     2.583,38 EUR

                        Gedeeltelijke uitkering

                                   Met gezinslast:          1.614,10 EUR
                                   Zonder gezinslast:     1.291,69 EUR

Overbruggingsrecht vrijwillige sluiting

Indien u minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen uw activiteit volledig hebt moeten onderbreken en dit TEN GEVOLGE van corona, kan u hierop beroep doen.

! Deze vorm van overbruggingsrecht kon u slechts aanvragen tot en met 31 augustus!

! Deze vorm werd niet verlengd!

Overbruggingsrecht bij heropstart – relance overbruggingsrecht

Dit overbruggingsrecht is er voor zelfstandigen die terug mochten heropstarten in juni, maar desondanks nog steeds te kampen hebben met omzetverlies.

U hebt hier recht op afhankelijk van uw omzetverlies en onder specifieke voorwaarden.

2 situaties:

 • U bent heropgestart na verplichte sluiting (gedeeltelijk of volledig) tot minstens 3 mei  (a)
 • U moest niet verplicht sluiten, maar was voor ongeveer 60% afhankelijk van een sector die WEL verplicht sloot (b)

Beide groepen zelfstandigen kunnen voor:

 • Juni t.e.m. september een relance overbruggingsrecht aanvragen indien zij een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 10% in kwartaal 2 2020 (in vergelijking met Q2 2019)
 • Oktober t.e.m. december een relance overbruggingsrecht aanvragen indien zij een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 10% in kwartaal 3 2020 (in vergelijking met Q3 2019)

Voorwaarden hier zijn dezelfde als voor de volledige uitkering van corona overbruggingsrecht.

Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas/school/kinderopvang of andere Covid 19 gevallen

Vanaf de maand september kunnen zelfstandigen ook beroep doen op overbruggingsrecht in de gevallen zij zelf in quarantaine geplaatst worden, indien zij daardoor hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen VOLLEDIG moeten onderbreken.

Dit is dan opnieuw het klassiek overbruggingsrecht.

Hetzelfde wanneer de zelfstandige gedurende een gelijke periode zijn activiteit moet onderbreken om in te staan voor de zorg van een kind ten gevolge van een klas quarantaine of sluiting van de school of kinderopvang.

(uitzondering voor de schoolvakanties)

Enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar en mits bewijs van de beslissing van de school of kinderopvang.

Corona maatregelen – tweede golf

Nieuwe Vlaamse premie

Deze premie is er voor ondernemers die tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60% leden.

De premie bedraagt 10% van de omzet die werd gegenereerd in dezelfde periode in 2019.

Deze premie kan nu nog niet worden aangevraagd.

Indien u denkt aanspraak te kunnen maken op deze premie, raden wij u aan u in te schrijven op deze pagina om op te hoogte te blijven : https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiesteun-voor-getroffen-ondernemers

Premies moeten aangevraagd worden door middel van identificatie met uw identiteitskaart. Wij zijn derhalve niet gemachtigd deze aanvraag voor u te doen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Deze premie is er voor ondernemingen die in het Vlaams Gewest liggen en open zijn, maar ten gevolge van de maatregelen vanaf 6 en 16 oktober 2020 geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% ofwel

 • in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020;
 • in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020.

De omzetdaling wordt onderzocht in vergelijking met diezelfde periode in 2019.

Opgelet! De omzetdaling moet te wijten zijn van de substantiële exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen opgelegd door het overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020.*

Deze premie is ook van toepassing voor ondernemingen die in die periode VERPLICHT gesloten werden.

Cafés en restaurants

Cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn sinds 19 oktober 2020 en andere verplicht gesloten sectoren kunnen deze premie ontvangen ZONDER dat zij hiervoor een omzetdaling moeten aantonen.

Echter, als deze ondernemingen alsnog zouden beslissen hun omzetdaling aan te tonen, dienen zij, in geval ze overgingen naar take-away, deze omzet ook meenemen in de vergelijking.

Men valt onder de categorie ‘Cafés en restaurants’ wanneer met als HOOFDactiviteit volgende RSZ of BTW nacebelcodes vermeld zijn in de KBO:

 • 56101 – Eetgelegenheden met volledige bediening;
 • 56102 – Eetgelegenheden met beperkte bediening;
 • 56301 – Cafés en bars

Hoofdactiviteit houdt in dat zij meer dan 50% van hun omzet uit deze activiteit halen.

* https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-06-10/

* https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1610/

Komen in aanmerking:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 van minstens 13.993,78 EUR
 • Zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,9 en 13.993,78 EUR indien zij als loontrekkenden voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor de helft van de premie.
 • Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijds equivalent personeelslid
 • Buitenlandse ondernemingen met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of personeelslid
 • Verenigingen met een economische activiteit en minstens 1 voltijdsequivalent personeelslid.

Opgelet, men moet op 1 oktober 2020 over een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaams Gewest beschikken.

Zijn uitgesloten:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is
 • De ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en ondernemen n.a.v. een terugvordering of onterecht ontvangen corona hinderpremie, compensatiepremie of ondersteuningspremie of Vlaams beschermingsmechanisme (aug-sept).

Wat is een omzetdaling?

Het moet gaan om een daling van de omzet zonder BTW die gevolg zijn van de exploitatiebeperkingen. Uitgestelde facturatie is dus geen omzetdaling.

Deze moet aangetoond worden op basis van:

 • Dagontvangsten
 • Geleverde prestaties
 • Tijdsregistratie

Stavingsstukken

In eerste instantie dient u enkel de documenten aangaande de BTW aangifte van het 4e kwartaal 2019 toevoegen.
Wat betreft de omzetdaling hebt u uiteraard cijfers nodig om na te gaan of u in aanmerking komt. Contacteer daarom uw dossierbeheerder.

Deze stavingsstukken zullen niet in de aanvraag moeten worden toegevoegd, maar moeten wel voor handen zijn, dus zorg dat u ze zeker opvraagt bij uw dossierbeheerder.

Relance uitkering of het relance-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

In het kader van de gefaseerde heropstart van de economie en rekening houdend met de strikte voorwaarden die ermee gepaard gaan, heeft de overheid van juni tot en met december 2020 een extra steunmaatregel in het leven geroepen om zelfstandigen die verplicht waren hun activiteit te onderbreken, te helpen bij de heropstart.

Dat is de relance uitkering of het relance overbruggingsrecht.

Dit wil zeggen dat het een uitkering is in lijn met het overbruggingsrecht, dus voor de zelfstandige en in het kader van zijn of haar sociale zekerheid. Het verschil met het initiële overbruggingsrecht is dat, om van deze maatregel te genieten, je niet volledig moet stoppen met je activiteit.


Voorwaarden

 1. Je zaak moet minstens één volledige kalendermaand VERPLICHT GESLOTEN geweest zijn tot 3 mei 2020 of langer.

Om dit na te gaan worden de Nacebel-codes gecontroleerd.

 • Je mag je activiteiten hervatten.

Wie door de overheid opnieuw verplicht moet sluiten, valt weer terug op het initiële crisis overbruggingsrecht.

 • Je ondervindt een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10%.

Om dit na te gaan wordt de omzet van Q2 2020 vergeleken met Q 2 2019.

Daarbij komt dat de omzetdaling te wijten moet zijn aan de coronacrisis.

 • Deze uitkering is niet cumuleerbaar met andere

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor maanden juni tot en met september kunnen tot 31/03/2021, via uw sociaal verzekeringsfonds.

Voor de maanden oktober, november en december kan dit ten vroegste vanaf 24/10/2020 en tot 30/06/2021.


Bedrag

1.291,69 EUR per maand als alleenstaande

1.614,10 EUR met gezinslast

Opgelet! Vraag of je iemand ten laste hebt, is afhankelijk van de situatie bij de mutualiteit! Dit is niet hetzelfde als een fiscale persoon ten laste hebben!

Overzicht steunmaatregelen d.d. 19/03/2020

Uitstel van betaling:

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus. Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

       Welke kwartalen:
*1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021 
*2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

       Deadline aanvraag:
*Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1
*Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2            

!!! Opgelet! Indien u uw sociale bijdragen betaalt door middel van domiciliëring, moet u zelf de bank verwittigen!

De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

Gelet op de economische gevolgen van de spoedmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de aanvraag tot uitstel van betaling van de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 ingediend worden tot 15 juni 2020.


Vermindering van sociale bijdrage:

U kan uw sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van uw inkomen.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor betalingsuitstel, maar kunnen wel vermindering aanvragen.

Overzicht drempels:
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen


Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Indien u dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij u wel aan te wachten tot u de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk.

Deze maatregel is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouwt u voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat u reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en hebt u twee opties:

Rechtstreeks indienen bij de overheid of als klant via het sociaal verzekeringsfonds.
Bij de overheid: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm


Overbruggingsrecht:

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut die gestart zijn voor 01/01/2019 kunnen het overbruggingsrecht aanvragen.

Hoeveel bedragen de uitkeringen?

 • Het overbruggingsrecht bestond al voor onderbreking van één volledige kalendermaand. In dat geval , was een uitkering voorzien van 1.291,69 EUR per maand voor mensen zonder gezinslast en 1.614,10 euro per maand voor mensen met gezinslast.
 • Er ligt n u een wetsvoorstel voor om dit ook van toepassing te maken vanaf een onderbreking van 7 kalenderdagen. De vergoeding zou dan pro rata zijn met de vergoeding van één maand.

Voorwaarden

 • Uw hoofdverblijfplaats is in België;
 • U bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen,…)
 • U was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 • U hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • In het kwartaal waarin het feit (stopzetting activiteit) zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
 • U hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorgaande 16 kwartalen.

Update
Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.

WIE NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep. Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door sociaal verzekeringsfonds.

Bedrag uitkering:

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt: 
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 

NIEUW: Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen.

In het persbericht van Minister Ducarme stond ook dit vermeld:

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat morgen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer onderzocht zal worden, voorziet met name dat de toekenning van een vervangingsinkomen automatisch gebeurt voor alle zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door de maatregelen van de Veiligheidsraad, en dit dus met inbegrip van de kappers.

Hier wachten we nog op verder info.

De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) met een fysieke locatie die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

Premie:

 • Volledige sluiting:

4000€ en na 21 dagen 160€/dag

 • Weekend sluiting:

       2000€ en na 21 dagen 160€/dag

       Hoe aanvragen:

       Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.

       Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend.

PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast een token aan.


Arbeidsongeschiktheid:

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

Uitkering:

Met gezinslast : 62,08€ per dag

Alleenstaande : 49,68€ per dag

Samenwonende : 38,10€ per dag

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. In afwachting op instructies van het RIZIV hanteren ze voorlopig nog steeds voornoemde procedure.

Hinderpremie: een Vlaamse steunmaatregel n.a.v. het coronavirus – Wat is het en wie kan het toepassen?

Hinderpremie voor Vlaamse handelaars geconfronteerd met sluiting door het coronavirus.
update 19/03/2020: de Vlaamse hinderpremie is cumuleerbaar met het overbruggingsrecht voorzien door de federale overheid.

Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren ” Bron: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

VOLLEDIGE SLUITING

Alle Ondernemers die geconfronteerd worden met een volledige sluiting kunnen een éénmalige premie ontvangen van 4.000 EUR voor de huidige opgelegde sluitingsperiode.

Mocht deze periode de 21 dagen die momenteel voorzien is, overschreden worden, zal een bijkomende vergoeding voorzien worden van 160 EUR per dag.

Deze vergoedingen zijn volledig belastingvrij.

SLUITING IN HET WEEKEND

Voor de winkels en handelszaken die nu 3 weken in het weekend moeten sluiten, is een éénmalige premie voorzien van 2.000 EUR.

Indien de periode nog verlengd wordt, is er een bijkomende vergoeding voorzien van 160 EUR per dag.
Deze vergoedingen zijn volledig belastingvrij.

Bijkomende voorwaarden:

 • U onderneming komt in aanmerking wanneer er minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen uit voortvloeit;
 • Ook ambulante activiteiten, zoals die van marktkramers, die nu getroffen worden door het sluiten van de markten, komen in aanmerking;
 • Er is ondertussen besloten dat de premie geldt PER vestiging in zoverre in die vestiging minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is;
 • Maximum 5 premies per onderneming;
 • Voor de horeca volstaat het dan de eetruimte gesloten werd (het feit dat er overgegaan wordt naar take away verhindert de aanvraag van de premie niet);
 • Ook zelfstandigen in bijberoep die getroffen worden, zullen van de premie kunnen genieten, op voorwaarde dat hun inkomen van die aard is dat ze evenveel sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep.

Opgelet: We wachten momenteel nog op het officiële aanvraagformulier! Van zodra het gepubliceerd worden zetten wij het ook op onze site. Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

Voor de aanvraag zal u zal zich online moeten aanmelden met uw eID . Ingeval u geen eID reader heeft kan u deze best aanvragen. Andere mogelijkheden zijn online aanmelden via het federaal token of de itsme-applicatie.

Wenst u actuele info over deze premies in, dan kan u uw e-mail adres opgeven via de link op de website van VLAIO:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

Volg ook zeker de FAQ gepost door de overheid:
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Versterkte maatregelen Nationale veiligheidsraad 17/03/2020 n.a.v. covid19

Op dinsdag 17 maart werd er door de Nationale Veiligheidsraad versterkte maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het covid-19 virus. Hierbij kan u de link terugvinden waarin de maatregelen staan beschreven.

Le mardi 17 mars, le Conseil de sécurité nationale a annoncé des mesures renforcées pour lutter contre le virus covid-19. Vous trouverez ici le lien dans lequel les mesures sont décrites.

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen

ODB Solutions & Financial advisors – aangepaste werkomstandigheden naar aanleiding van Covid-19

Naar aanleiding van het laatste nieuws over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) zijn we als kantoor genoodzaakt uitzonderlijke maatregelen te nemen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Daarom informeren wij u hierbij over de grondslagen van ons noodplan:

– Alle vergaderingen en persoonlijke bezoeken worden, voorlopig, tot en met 3 april geannuleerd en vervangen door conferentiegesprekken;

– Onze kantoren open zullen op basis van “minimale dienstverlening” open zijn. Praktisch gezien betekent dit dat we alleen officiële en boekhoudkundige documenten in onze kantoren kunnen ontvangen;

– Tijdens de hierboven vermelde periode zullen de normale en dagelijkse interacties met onze klanten uitsluitend via e-mail,telefoon en Skype verlopen; er zal een element van ons team zijn dat alle oproepen zal ontvangen, zal beheren en doorsturen naar elke collega;

– We benadrukken dat er op dit moment geen verdachte gevallen van besmetting in ons team zijn; het is voorzien dat al ons team vanuit huis zal werken, zodat de normale omstandigheden van ieders werk zoveel mogelijk gewaarborgd zijn;

– Het is ook belangrijk te onderstrepen dat alle fiscale verplichtingen van onze klanten, binnen het kader van onze functies, verzekerd zijn;

– ODB Solutions beschikt momenteel over een aantal interne procedures die gebaseerd zijn op de nieuwste technologie, zodat we ons snel kunnen aanpassen aan deze realiteit van thuiswerken.

Door de omstandigheden hebben we deze beslissing genomen met als belangrijkste doel het meest waardevolle bezit te garanderen: de goede gezondheid van ons allemaal.

Wij staan uiteraard tot uw beschikking om alle vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Voor onze klanten uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest / Pour nos clients de la Région de Bruxelles-Capitale

Buiten de federale steunmaatregelen verwijzen wij graag, specifiek voor Brusselse ondernemingen, naar onderstaande link voor aangepaste steunmaatregelen, genomen door de Brusselse regering:
https://1819.brussels/nl/blog/het-coronavirus-welke-impact-op-bedrijven-welke-steunmaatregelen

En plus des mesures fédérales, nous vous renvoyons au lien ci-dessous pour des mesures de soutien adaptées, spécifiquement pour les entreprises bruxelloises :
https://1819.brussels/blog/le-coronavirus-quel-impact-sur-les-entreprises-quelles-mesures-daide

Bron/ Source: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-les-mesures-de-soutien-economique-du-gouvernement-bruxellois?id=10457114

UPDATE 19/03/2020 verminderde activiteit nav coronavirus – aanvragen overroepingsrecht

Wij verwijzen naar ons eerder bericht over de mogelijke economische gevolgen voor zelfstandigen door verminderde activiteit ten gevolge van het coronavirus.

https://odb.solutions/blog/verminderde-activiteit-ten-gevolge-van-coronavirus-wat-kan-u-doen/

Het overbruggingsrecht kan reeds worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds, maar de uitbetaling ervan kan pas plaatsvinden na publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

UPDATE 19/03/2020 Het overbruggingsrecht is ondertussen goedgekeurd.

Wanneer?
U kan het aanvragen zowel voor het geval u uw activiteit diende te onderbreken voor minstens 7 opeenvolgende dagen.
Waar?
De aanvragen dienen te gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds.
Hoe?
Ondertussen zijn er al een aantal sociale verzekeringsfondsen die hiervoor online een aanvraagformulier ter beschikking stellen.
Bij de aanvraag dient u documenten toe te voegen waaruit de oorzaak van uw onderbreking blijkt. (zelfstandigen die verplicht werden door de overheid om te sluiten, hebben automatisch recht op deze uitkering voor de maanden maart en april, ongeacht of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is)
Uitkering?
Wie getroffen werd met een volledige of gedeeltelijke sluiting door de overheid, heeft voor de maanden maart en april recht op een uitkering van 1.291,69 EUR zonder gezinslast of 1.614,10 EUR met gezinslast.

Wie uit eigen beweging minstens 7 dagen zijn activiteiten onderbreekt zou recht hebben op een aangepaste uitkering, maar dit is nog onder voorbehoud. Dit zal in de komende dagen nog duidelijker worden. De details zijn nog niet gepubliceerd.

Volgende link bevat meer informatie over het overbruggingrecht nav corona, de voorwaarden en het aanvraagformulier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus