UPDATE 19/03/2020 verminderde activiteit nav coronavirus – aanvragen overroepingsrecht

Wij verwijzen naar ons eerder bericht over de mogelijke economische gevolgen voor zelfstandigen door verminderde activiteit ten gevolge van het coronavirus.

https://odb.solutions/blog/verminderde-activiteit-ten-gevolge-van-coronavirus-wat-kan-u-doen/

Het overbruggingsrecht kan reeds worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds, maar de uitbetaling ervan kan pas plaatsvinden na publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

UPDATE 19/03/2020 Het overbruggingsrecht is ondertussen goedgekeurd.

Wanneer?
U kan het aanvragen zowel voor het geval u uw activiteit diende te onderbreken voor minstens 7 opeenvolgende dagen.
Waar?
De aanvragen dienen te gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds.
Hoe?
Ondertussen zijn er al een aantal sociale verzekeringsfondsen die hiervoor online een aanvraagformulier ter beschikking stellen.
Bij de aanvraag dient u documenten toe te voegen waaruit de oorzaak van uw onderbreking blijkt. (zelfstandigen die verplicht werden door de overheid om te sluiten, hebben automatisch recht op deze uitkering voor de maanden maart en april, ongeacht of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is)
Uitkering?
Wie getroffen werd met een volledige of gedeeltelijke sluiting door de overheid, heeft voor de maanden maart en april recht op een uitkering van 1.291,69 EUR zonder gezinslast of 1.614,10 EUR met gezinslast.

Wie uit eigen beweging minstens 7 dagen zijn activiteiten onderbreekt zou recht hebben op een aangepaste uitkering, maar dit is nog onder voorbehoud. Dit zal in de komende dagen nog duidelijker worden. De details zijn nog niet gepubliceerd.

Volgende link bevat meer informatie over het overbruggingrecht nav corona, de voorwaarden en het aanvraagformulier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Verminderde activiteit ten gevolge van coronavirus: wat kan u doen?

Situaties voor werkgevers

Werknemers die in quarantaine geplaatst worden, kunnen overmacht inroepen.

(enkel de gevallen waarin de werknemer zelf niet ziek is, maar wel in quarantaine zit)

De werknemer dient zo snel mogelijk zijn werkgever te verwittigen.

Door het inroepen van overmacht wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst.

De afwezigheid van prestaties heeft de afwezigheid van loon tot gevolg, maar onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer een uitkering genieten van de RVA wegens tijdelijke werkloosheid.

Het is de werkgever die de overmacht zal inroepen en het werkloosheidsbureau hiervan op de hoogte zal moeten stellen door middel van een aangifte.

Werknemer komt terug uit risicogebied

U mag een medisch attest vragen aan zulke werknemers. Echter, als vaststaat dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is, zal u hem de toegang tot de werkvloer niet kunnen weigeren.

U kan echter wel beslissen dat de werknemer thuis moet werken gedurende een periode of hem in een apart lokaal tewerk te stellen.

Werknemer die ziek is

Indien u merkt dat een werknemer ziek is, mag u hem/haar vragen om, met het oog op de veiligheid van de andere medewerkers, naar huis te gaan.

Voor werknemers die ziek zijn als gevolg van het coronavirus, gelden de gewone regels zoals bij enige andere ziekte.

Tijdelijk gebrek  aan werk

Een werkgever kan ook overmacht inroepen wanneer hij in een situatie terecht komt waardoor hij zijn personeel niet tewerk kan stellen.

Hier zijn, al naargelang de situatie, de mogelijkheden tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, of economische werkloosheid.

U kan in dat geval terecht bij uw lokaal RVA kantoor voor de aanvragen.

>> Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

  • wanneer je onderneming afhankelijk is van import uit China of andere risicogebieden;
  • een werknemer zit vast in het buitenland door de corona maatregelen;
  • een werknemer zit in quarantaine.

>> Tijdelijke werkloosheid – economische werkloosheid:

  • wanneer je ten gevolge van het coronavirus minder bestellingen hebt of er afspraken worden afgezegd, waardoor je je werknemers niet tewerk kan stellen
  • een onderneming die in moeilijkheden geraakt door onvoorziene omstandigheden gelinkt aan het coronavirus.

Meer informatie voor werkgevers via volgende link: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

Over de tijdelijke werkloosheid vindt u informatie op de website van de RVA:
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020


Situatie voor zelfstandigen

Overbruggingsrecht ten gevolge van coronavirus

Zelfstandigen die geconfronteerd worden met een gedwongen onderbreking ten gevolge van het coronavirus, kunnen beroep doen op de derde pijler van het overbruggingsrecht indien aan alle voorwaarden voldaan is.

Zowel de quarantaine van de zelfstandige zelf als andere situaties waardoor de zelfstandige zijn activiteit moet onderbreken, zoals:

  • Werknemers in quarantaine;
  • Leveringen onderbroken;
  • Vermindering van de activiteit;
  • ….

Er wordt nu gewerkt aan een wetsvoorstel om deze derde pijler flexibeler te maken om hem ten volle te benutten voor de gevolgen van het coronavirus.

In afwachting van de goedkeuring van dit wetsvoorstel heeft de minister alvast details gegeven over de voorziene maatregel:

De zelfstandige die gedwongen wordt om zijn activiteit te onderbreken wegens overmacht zal rechts hebben op een financiële uitkering tussen

25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering, afhankelijk van het aantal periodes  opeenvolgende kalenderdagen waarin hij onderbreekt .

De maatregel zal dienen voor gevallen vanaf 1 maart 2020.

Het is nu afwachten tot de maatregel definitief wordt. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

UPDATE 16/03/2020

Horecazaken die nu verplicht dienen te sluiten dienen hun overmacht niet meer te staven wanneer ze tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Winkels die in het weekend moeten sluiten kunnen enkel een aanvraag indienen voor economische werkloosheid. Indien zij nog niet door de Minister zijn erkend als onderneming in moeilijkheden op grond van uitzonderlijke gebeurtenis, kunnen in afwachting van die erkenning een aanvraag doen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, kunnen slechts worden toegestaan tot en met 03/04/2020.

Leveranciers van horecazaken (PC 302) kunnen ook tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens overmacht.