Overzicht steunmaatregelen d.d. 19/03/2020

Uitstel van betaling:

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus. Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

       Welke kwartalen:
*1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021 
*2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

       Deadline aanvraag:
*Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1
*Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2            

!!! Opgelet! Indien u uw sociale bijdragen betaalt door middel van domiciliëring, moet u zelf de bank verwittigen!

De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

Gelet op de economische gevolgen van de spoedmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de aanvraag tot uitstel van betaling van de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 ingediend worden tot 15 juni 2020.


Vermindering van sociale bijdrage:

U kan uw sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van uw inkomen.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor betalingsuitstel, maar kunnen wel vermindering aanvragen.

Overzicht drempels:
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen


Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Indien u dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij u wel aan te wachten tot u de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk.

Deze maatregel is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouwt u voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat u reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en hebt u twee opties:

Rechtstreeks indienen bij de overheid of als klant via het sociaal verzekeringsfonds.
Bij de overheid: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm


Overbruggingsrecht:

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut die gestart zijn voor 01/01/2019 kunnen het overbruggingsrecht aanvragen.

Hoeveel bedragen de uitkeringen?

 • Het overbruggingsrecht bestond al voor onderbreking van één volledige kalendermaand. In dat geval , was een uitkering voorzien van 1.291,69 EUR per maand voor mensen zonder gezinslast en 1.614,10 euro per maand voor mensen met gezinslast.
 • Er ligt n u een wetsvoorstel voor om dit ook van toepassing te maken vanaf een onderbreking van 7 kalenderdagen. De vergoeding zou dan pro rata zijn met de vergoeding van één maand.

Voorwaarden

 • Uw hoofdverblijfplaats is in België;
 • U bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen,…)
 • U was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 • U hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • In het kwartaal waarin het feit (stopzetting activiteit) zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
 • U hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorgaande 16 kwartalen.

Update
Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.

WIE NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep. Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door sociaal verzekeringsfonds.

Bedrag uitkering:

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt: 
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 

NIEUW: Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen.

In het persbericht van Minister Ducarme stond ook dit vermeld:

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat morgen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer onderzocht zal worden, voorziet met name dat de toekenning van een vervangingsinkomen automatisch gebeurt voor alle zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door de maatregelen van de Veiligheidsraad, en dit dus met inbegrip van de kappers.

Hier wachten we nog op verder info.

De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) met een fysieke locatie die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

Premie:

 • Volledige sluiting:

4000€ en na 21 dagen 160€/dag

 • Weekend sluiting:

       2000€ en na 21 dagen 160€/dag

       Hoe aanvragen:

       Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.

       Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend.

PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast een token aan.


Arbeidsongeschiktheid:

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

Uitkering:

Met gezinslast : 62,08€ per dag

Alleenstaande : 49,68€ per dag

Samenwonende : 38,10€ per dag

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. In afwachting op instructies van het RIZIV hanteren ze voorlopig nog steeds voornoemde procedure.

Hinderpremie: een Vlaamse steunmaatregel n.a.v. het coronavirus – Wat is het en wie kan het toepassen?

Hinderpremie voor Vlaamse handelaars geconfronteerd met sluiting door het coronavirus.
update 19/03/2020: de Vlaamse hinderpremie is cumuleerbaar met het overbruggingsrecht voorzien door de federale overheid.

Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren ” Bron: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

VOLLEDIGE SLUITING

Alle Ondernemers die geconfronteerd worden met een volledige sluiting kunnen een éénmalige premie ontvangen van 4.000 EUR voor de huidige opgelegde sluitingsperiode.

Mocht deze periode de 21 dagen die momenteel voorzien is, overschreden worden, zal een bijkomende vergoeding voorzien worden van 160 EUR per dag.

Deze vergoedingen zijn volledig belastingvrij.

SLUITING IN HET WEEKEND

Voor de winkels en handelszaken die nu 3 weken in het weekend moeten sluiten, is een éénmalige premie voorzien van 2.000 EUR.

Indien de periode nog verlengd wordt, is er een bijkomende vergoeding voorzien van 160 EUR per dag.
Deze vergoedingen zijn volledig belastingvrij.

Bijkomende voorwaarden:

 • U onderneming komt in aanmerking wanneer er minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen uit voortvloeit;
 • Ook ambulante activiteiten, zoals die van marktkramers, die nu getroffen worden door het sluiten van de markten, komen in aanmerking;
 • Er is ondertussen besloten dat de premie geldt PER vestiging in zoverre in die vestiging minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is;
 • Maximum 5 premies per onderneming;
 • Voor de horeca volstaat het dan de eetruimte gesloten werd (het feit dat er overgegaan wordt naar take away verhindert de aanvraag van de premie niet);
 • Ook zelfstandigen in bijberoep die getroffen worden, zullen van de premie kunnen genieten, op voorwaarde dat hun inkomen van die aard is dat ze evenveel sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep.

Opgelet: We wachten momenteel nog op het officiële aanvraagformulier! Van zodra het gepubliceerd worden zetten wij het ook op onze site. Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

Voor de aanvraag zal u zal zich online moeten aanmelden met uw eID . Ingeval u geen eID reader heeft kan u deze best aanvragen. Andere mogelijkheden zijn online aanmelden via het federaal token of de itsme-applicatie.

Wenst u actuele info over deze premies in, dan kan u uw e-mail adres opgeven via de link op de website van VLAIO:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

Volg ook zeker de FAQ gepost door de overheid:
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Versterkte maatregelen Nationale veiligheidsraad 17/03/2020 n.a.v. covid19

Op dinsdag 17 maart werd er door de Nationale Veiligheidsraad versterkte maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het covid-19 virus. Hierbij kan u de link terugvinden waarin de maatregelen staan beschreven.

Le mardi 17 mars, le Conseil de sécurité nationale a annoncé des mesures renforcées pour lutter contre le virus covid-19. Vous trouverez ici le lien dans lequel les mesures sont décrites.

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen

ODB Solutions & Financial advisors – aangepaste werkomstandigheden naar aanleiding van Covid-19

Naar aanleiding van het laatste nieuws over het nieuwe Coronavirus (COVID-19) zijn we als kantoor genoodzaakt uitzonderlijke maatregelen te nemen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Daarom informeren wij u hierbij over de grondslagen van ons noodplan:

– Alle vergaderingen en persoonlijke bezoeken worden, voorlopig, tot en met 3 april geannuleerd en vervangen door conferentiegesprekken;

– Onze kantoren open zullen op basis van “minimale dienstverlening” open zijn. Praktisch gezien betekent dit dat we alleen officiële en boekhoudkundige documenten in onze kantoren kunnen ontvangen;

– Tijdens de hierboven vermelde periode zullen de normale en dagelijkse interacties met onze klanten uitsluitend via e-mail,telefoon en Skype verlopen; er zal een element van ons team zijn dat alle oproepen zal ontvangen, zal beheren en doorsturen naar elke collega;

– We benadrukken dat er op dit moment geen verdachte gevallen van besmetting in ons team zijn; het is voorzien dat al ons team vanuit huis zal werken, zodat de normale omstandigheden van ieders werk zoveel mogelijk gewaarborgd zijn;

– Het is ook belangrijk te onderstrepen dat alle fiscale verplichtingen van onze klanten, binnen het kader van onze functies, verzekerd zijn;

– ODB Solutions beschikt momenteel over een aantal interne procedures die gebaseerd zijn op de nieuwste technologie, zodat we ons snel kunnen aanpassen aan deze realiteit van thuiswerken.

Door de omstandigheden hebben we deze beslissing genomen met als belangrijkste doel het meest waardevolle bezit te garanderen: de goede gezondheid van ons allemaal.

Wij staan uiteraard tot uw beschikking om alle vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Voor onze klanten uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest / Pour nos clients de la Région de Bruxelles-Capitale

Buiten de federale steunmaatregelen verwijzen wij graag, specifiek voor Brusselse ondernemingen, naar onderstaande link voor aangepaste steunmaatregelen, genomen door de Brusselse regering:
https://1819.brussels/nl/blog/het-coronavirus-welke-impact-op-bedrijven-welke-steunmaatregelen

En plus des mesures fédérales, nous vous renvoyons au lien ci-dessous pour des mesures de soutien adaptées, spécifiquement pour les entreprises bruxelloises :
https://1819.brussels/blog/le-coronavirus-quel-impact-sur-les-entreprises-quelles-mesures-daide

Bron/ Source: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-les-mesures-de-soutien-economique-du-gouvernement-bruxellois?id=10457114

UPDATE 19/03/2020 verminderde activiteit nav coronavirus – aanvragen overroepingsrecht

Wij verwijzen naar ons eerder bericht over de mogelijke economische gevolgen voor zelfstandigen door verminderde activiteit ten gevolge van het coronavirus.

https://odb.solutions/blog/verminderde-activiteit-ten-gevolge-van-coronavirus-wat-kan-u-doen/

Het overbruggingsrecht kan reeds worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds, maar de uitbetaling ervan kan pas plaatsvinden na publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

UPDATE 19/03/2020 Het overbruggingsrecht is ondertussen goedgekeurd.

Wanneer?
U kan het aanvragen zowel voor het geval u uw activiteit diende te onderbreken voor minstens 7 opeenvolgende dagen.
Waar?
De aanvragen dienen te gebeuren bij uw sociaal verzekeringsfonds.
Hoe?
Ondertussen zijn er al een aantal sociale verzekeringsfondsen die hiervoor online een aanvraagformulier ter beschikking stellen.
Bij de aanvraag dient u documenten toe te voegen waaruit de oorzaak van uw onderbreking blijkt. (zelfstandigen die verplicht werden door de overheid om te sluiten, hebben automatisch recht op deze uitkering voor de maanden maart en april, ongeacht of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is)
Uitkering?
Wie getroffen werd met een volledige of gedeeltelijke sluiting door de overheid, heeft voor de maanden maart en april recht op een uitkering van 1.291,69 EUR zonder gezinslast of 1.614,10 EUR met gezinslast.

Wie uit eigen beweging minstens 7 dagen zijn activiteiten onderbreekt zou recht hebben op een aangepaste uitkering, maar dit is nog onder voorbehoud. Dit zal in de komende dagen nog duidelijker worden. De details zijn nog niet gepubliceerd.

Volgende link bevat meer informatie over het overbruggingrecht nav corona, de voorwaarden en het aanvraagformulier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Maatregelen aangekondigd n.a.v. Nationale Veiligheidsraad 12/03/2020

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad die werd gehouden op 12 maart 2020 zijn er nu extra maatregelen geponeerd.

Voor wat betreft de handelszaken valt het volgende te noteren:

 • Alle activiteiten worden geannuleerd. Ongeacht of het gaat om openbare of privé activiteiten en ongeacht hun omvang;
 • Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels kunnen open blijven, maar zullen hun restaurantgedeelte moeten sluiten;
 • Zaken die hun voeding via thuisbezorging of drive-in kunnen aanleveren, kunnen dit blijven doen;
 • Winkels blijven open tijdens de week en sluiten tijdens het weekend;
 • Voedingswinkels en apotheken blijven open tijdens de week en het weekend, maar worden gevraagd hun hygiëne aanbevelingen te verhogen;

Voor werkgevers :

Men blijft oproepen om zoveel als mogelijk telewerken in te zetten.

Het openbaar vervoer blijft functioneren, maar men vraag u te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen en zoveel mogelijk gebruik te maken van glijdende werkuren, om de diensten niet te overbelasten.

U kan de informatie terugvinden op de website van de premier.

https://www.premier.be/nl/coronavirus-fase-2-gehandhaafd-overgang-naar-de-federale-fase-en-bijkomende-maatregelen


Pour nos clients francophones, nous vous renvoyons au lien ci-dessous, où vous trouverez des informations adaptées.
https://www.info-coronavirus.be/fr/

source: http://blog.be.accountants/fr/article/coronavirus-document-informatif-pour-les-employeurs/7036


Tenslotte is er ook een hulplijn omtrent economische maatregelen: 0800/120.33

Verminderde activiteit ten gevolge van coronavirus: wat kan u doen?

Situaties voor werkgevers

Werknemers die in quarantaine geplaatst worden, kunnen overmacht inroepen.

(enkel de gevallen waarin de werknemer zelf niet ziek is, maar wel in quarantaine zit)

De werknemer dient zo snel mogelijk zijn werkgever te verwittigen.

Door het inroepen van overmacht wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst.

De afwezigheid van prestaties heeft de afwezigheid van loon tot gevolg, maar onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer een uitkering genieten van de RVA wegens tijdelijke werkloosheid.

Het is de werkgever die de overmacht zal inroepen en het werkloosheidsbureau hiervan op de hoogte zal moeten stellen door middel van een aangifte.

Werknemer komt terug uit risicogebied

U mag een medisch attest vragen aan zulke werknemers. Echter, als vaststaat dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is, zal u hem de toegang tot de werkvloer niet kunnen weigeren.

U kan echter wel beslissen dat de werknemer thuis moet werken gedurende een periode of hem in een apart lokaal tewerk te stellen.

Werknemer die ziek is

Indien u merkt dat een werknemer ziek is, mag u hem/haar vragen om, met het oog op de veiligheid van de andere medewerkers, naar huis te gaan.

Voor werknemers die ziek zijn als gevolg van het coronavirus, gelden de gewone regels zoals bij enige andere ziekte.

Tijdelijk gebrek  aan werk

Een werkgever kan ook overmacht inroepen wanneer hij in een situatie terecht komt waardoor hij zijn personeel niet tewerk kan stellen.

Hier zijn, al naargelang de situatie, de mogelijkheden tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, of economische werkloosheid.

U kan in dat geval terecht bij uw lokaal RVA kantoor voor de aanvragen.

>> Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

 • wanneer je onderneming afhankelijk is van import uit China of andere risicogebieden;
 • een werknemer zit vast in het buitenland door de corona maatregelen;
 • een werknemer zit in quarantaine.

>> Tijdelijke werkloosheid – economische werkloosheid:

 • wanneer je ten gevolge van het coronavirus minder bestellingen hebt of er afspraken worden afgezegd, waardoor je je werknemers niet tewerk kan stellen
 • een onderneming die in moeilijkheden geraakt door onvoorziene omstandigheden gelinkt aan het coronavirus.

Meer informatie voor werkgevers via volgende link: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

Over de tijdelijke werkloosheid vindt u informatie op de website van de RVA:
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020


Situatie voor zelfstandigen

Overbruggingsrecht ten gevolge van coronavirus

Zelfstandigen die geconfronteerd worden met een gedwongen onderbreking ten gevolge van het coronavirus, kunnen beroep doen op de derde pijler van het overbruggingsrecht indien aan alle voorwaarden voldaan is.

Zowel de quarantaine van de zelfstandige zelf als andere situaties waardoor de zelfstandige zijn activiteit moet onderbreken, zoals:

 • Werknemers in quarantaine;
 • Leveringen onderbroken;
 • Vermindering van de activiteit;
 • ….

Er wordt nu gewerkt aan een wetsvoorstel om deze derde pijler flexibeler te maken om hem ten volle te benutten voor de gevolgen van het coronavirus.

In afwachting van de goedkeuring van dit wetsvoorstel heeft de minister alvast details gegeven over de voorziene maatregel:

De zelfstandige die gedwongen wordt om zijn activiteit te onderbreken wegens overmacht zal rechts hebben op een financiële uitkering tussen

25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering, afhankelijk van het aantal periodes  opeenvolgende kalenderdagen waarin hij onderbreekt .

De maatregel zal dienen voor gevallen vanaf 1 maart 2020.

Het is nu afwachten tot de maatregel definitief wordt. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

UPDATE 16/03/2020

Horecazaken die nu verplicht dienen te sluiten dienen hun overmacht niet meer te staven wanneer ze tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Winkels die in het weekend moeten sluiten kunnen enkel een aanvraag indienen voor economische werkloosheid. Indien zij nog niet door de Minister zijn erkend als onderneming in moeilijkheden op grond van uitzonderlijke gebeurtenis, kunnen in afwachting van die erkenning een aanvraag doen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, kunnen slechts worden toegestaan tot en met 03/04/2020.

Leveranciers van horecazaken (PC 302) kunnen ook tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens overmacht.

Nieuwe adviezen voor ondernemingen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen heeft de regering aangepaste adviezen geformuleerd. Er wordt gevraagd om flexibiliteit te voorzien in de organisatie van het werk, waar mogelijk. ODB brengt u hierbij op de hoogte van de laatste aanpassingen:

 • het toestaan van thuiswerk, indien mogelijk, en technologie inzetten om vergaderingen op afstand te organiseren;
 • het uitstellen van niet dringende meetings of ze op een alternatieve manier organiseren;
 • het toestaan van flexibiliteit in de werkuren zodat een betere spreiding ontstaat in het gebruik van het openbaar vervoer;
 • de werkomgeving blijvend alert maken op ziektesymptomen en de principes van de basishygiëne;
 • de mogelijkheid te voorzien om regelmatig de handen te kunnen wassen met aangepaste voorzieningen zoals papieren doekjes, afsluitbare vuilbak, e.a.;
 • personeel dat ziek is of zich ziek meldt, vragen om thuis te blijven;
 • het annuleren van ‘indoor’ massa evenementen van meer dan 1000 personen (afdwingbaarheid is voorlopig de bevoegdheid van de lokale besturen).

Meer informatie of een update van de laatste nieuwe maatregelen kan u terugvinden op de website van het agentschap innoveren en ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/nieuws


Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

Steunmaatregelen naar aanleiding van het Coronavirus – Covid – 19: Wat kan je doen?

Indien het corona virus een impact heeft op uw onderneming, kan u wellicht beroep doen op de coronasteunmaatregelen die de overheid neemt. Wij zetten voor u de voorwaarden op een rijtje:

Welke ondernemingen?

Wie
Natuurlijke- en rechtspersonen die een ondernemingsnummer hebben, ongeacht hun activiteitensector.

Wanneer
Ondernemingen die daadwerkelijk hinder ondervinden van de verspreiding van het virus en dit kunnen bewijzen*

*Dit bewijs kan geleverd worden door aan te tonen dat er een daling is van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling in bestellingen of reservaties of wanneer uw onderneming slachtoffer is van de gevolgen van een kettingreactie met partnerondernemingen.

Opgelet: ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, reeds structurele betaalmoeilijkheden kennen, komen niet in aanmerking.

Welke schulden?

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • BTW

Welke maatregelen?

De maatregelen bestaan uit:

 • Een afbetalingsplan;
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Hoe aanvragen?

Indien u een aanvraag wilt doen, gebeurt dit per schuld.

De aanvraag moet ingediend worden op het ogenblik van de ontvangst van het aanslagbiljet of het betaalbericht. En dit ten laatste op 30 juni 2020. Het formulier hiervoor kan u terugvinden op https://odb.solutions/my-documents/my-file/downloads/

Het ingevulde formulier mag u per mail of per brief  rechtstreeks indienen bij het centraal contactpunt voor de maatregelen. Dit is het Regionaal invorderingscentrum bevoegd voor uw woonplaats of maatschappelijke zetel. U ontvangt reactie binnen de 30 dagen na uw aanvraag.

U kan het bevoegde kantoor opzoeken via de kantorengids van de overheid: https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat

Wanneer niet weerhouden?

 • Schulden die voortvloeien uit fraude komen uiteraard niet in aanmerking.
 • De steunmaatregelen zullen opnieuw ingetrokken worden indien een toegestaan afbetalingsplan niet wordt nageleefd. Mocht u uw afbetalingsplan dus niet kunnen opvolgen is het erg belangrijk dat u de betreffende overheid hiervan tijdig op de hoogte brengt.
 • Tenslotte zal ook de start van een collectieve insolventieprocedure de maatregelen doen vervallen.

Mocht u hieromtrent echter nog bijkomende vragen hebben of nog bijkomende informatie wensen, staan wij uiteraard ter uwer beschikking.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19