Overzicht steunmaatregelen d.d. 19/03/2020

Uitstel van betaling:

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus. Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

       Welke kwartalen:
*1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021 
*2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

       Deadline aanvraag:
*Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1
*Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2            

!!! Opgelet! Indien u uw sociale bijdragen betaalt door middel van domiciliëring, moet u zelf de bank verwittigen!

De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

Gelet op de economische gevolgen van de spoedmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de aanvraag tot uitstel van betaling van de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 ingediend worden tot 15 juni 2020.


Vermindering van sociale bijdrage:

U kan uw sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van uw inkomen.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor betalingsuitstel, maar kunnen wel vermindering aanvragen.

Overzicht drempels:
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen


Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Indien u dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij u wel aan te wachten tot u de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk.

Deze maatregel is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouwt u voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat u reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en hebt u twee opties:

Rechtstreeks indienen bij de overheid of als klant via het sociaal verzekeringsfonds.
Bij de overheid: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm


Overbruggingsrecht:

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut die gestart zijn voor 01/01/2019 kunnen het overbruggingsrecht aanvragen.

Hoeveel bedragen de uitkeringen?

 • Het overbruggingsrecht bestond al voor onderbreking van één volledige kalendermaand. In dat geval , was een uitkering voorzien van 1.291,69 EUR per maand voor mensen zonder gezinslast en 1.614,10 euro per maand voor mensen met gezinslast.
 • Er ligt n u een wetsvoorstel voor om dit ook van toepassing te maken vanaf een onderbreking van 7 kalenderdagen. De vergoeding zou dan pro rata zijn met de vergoeding van één maand.

Voorwaarden

 • Uw hoofdverblijfplaats is in België;
 • U bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen,…)
 • U was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 • U hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • In het kwartaal waarin het feit (stopzetting activiteit) zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
 • U hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorgaande 16 kwartalen.

Update
Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.

WIE NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep. Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door sociaal verzekeringsfonds.

Bedrag uitkering:

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt: 
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 

NIEUW: Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen.

In het persbericht van Minister Ducarme stond ook dit vermeld:

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat morgen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer onderzocht zal worden, voorziet met name dat de toekenning van een vervangingsinkomen automatisch gebeurt voor alle zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door de maatregelen van de Veiligheidsraad, en dit dus met inbegrip van de kappers.

Hier wachten we nog op verder info.

De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) met een fysieke locatie die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

Premie:

 • Volledige sluiting:

4000€ en na 21 dagen 160€/dag

 • Weekend sluiting:

       2000€ en na 21 dagen 160€/dag

       Hoe aanvragen:

       Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.

       Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend.

PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast een token aan.


Arbeidsongeschiktheid:

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

Uitkering:

Met gezinslast : 62,08€ per dag

Alleenstaande : 49,68€ per dag

Samenwonende : 38,10€ per dag

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. In afwachting op instructies van het RIZIV hanteren ze voorlopig nog steeds voornoemde procedure.

Nieuwe adviezen voor ondernemingen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen heeft de regering aangepaste adviezen geformuleerd. Er wordt gevraagd om flexibiliteit te voorzien in de organisatie van het werk, waar mogelijk. ODB brengt u hierbij op de hoogte van de laatste aanpassingen:

 • het toestaan van thuiswerk, indien mogelijk, en technologie inzetten om vergaderingen op afstand te organiseren;
 • het uitstellen van niet dringende meetings of ze op een alternatieve manier organiseren;
 • het toestaan van flexibiliteit in de werkuren zodat een betere spreiding ontstaat in het gebruik van het openbaar vervoer;
 • de werkomgeving blijvend alert maken op ziektesymptomen en de principes van de basishygiëne;
 • de mogelijkheid te voorzien om regelmatig de handen te kunnen wassen met aangepaste voorzieningen zoals papieren doekjes, afsluitbare vuilbak, e.a.;
 • personeel dat ziek is of zich ziek meldt, vragen om thuis te blijven;
 • het annuleren van ‘indoor’ massa evenementen van meer dan 1000 personen (afdwingbaarheid is voorlopig de bevoegdheid van de lokale besturen).

Meer informatie of een update van de laatste nieuwe maatregelen kan u terugvinden op de website van het agentschap innoveren en ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/nieuws


Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen