Overbruggingsrecht na 2020

Omdat men ervan uit gaat dat ook het begin van 2021 nog deels zal overschaduwd worden door Covid 19, is er reeds een beslissing genomen over de manier waarop het overbruggingsrecht in 2021 zal toegepast worden.

De voorwaarden worden verstrengd. Wees dus voorbereid.

Het nieuwe systeem van overbruggingsrecht voor 2021 bestaat uit 2 pijlers.

Pijler 1 – steun bij verplichte sluiting

Van 1 januari tot en met 31 januari blijft voor de zelfstandigen die VERPLICHT hun zaak moeten sluiten, of zij die afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren, het overbruggingsrecht van 2020 in werking.

Vanaf 1 februari 2021:

Bijkomende voorwaarden hier:

 • Je zaak moet VERPLICHT GESLOTEN zijn
 • Je activiteiten moeten VOLLEDIG ONDERBROKEN zijn

Wie dus deels zijn activiteiten verder zet door take-away aan te bieden of via click & collect te verkopen, komt niet in aanmerking voor de eerste pijler en schuift door naar de 2e pijler

Indien je niet in aanmerking komt voor steun op basis van de eerste pijler, zou het kunnen dat je alsnog recht hebt, op basis van de 2e pijler.

Pijler 2 – Steun bij ernstige omzetdaling

Vanaf 1 januari 2021 kan je overbruggingsrecht aanvragen indien je TEN GEVOLGE VAN de coronacrisis een aanzienlijk deel van je inkomsten verliest.

Wat is aanzienlijk?

Indien je omzet in de kalendermaand voorafgaand op de maand waarvoor je de aanvraag doet, met minstens 40 % daalde, in vergelijking met diezelfde kalendermaand in 2019, heb je recht op het crisis overbruggingsrecht.

Zo vervangt deze 2e pijler de bestaande relance-uitkering.

Bv. Als je overbruggingsrecht aanvraagt voor januari 2021, moet je kunnen aantonen dat de omzet die je draaide in december 2020 minstens 40% lager ligt dat de omzet in december 2019.

De 2e pijler is beschikbaar voor elke zelfstandige die een ernstige omzetdaling kan aantonen. Ook indien je onderneming NOOIT VERPLICHT gesloten was.

Je hoeft ook niet afhankelijk te zijn van een verplicht gesloten sector.

Enige uitzondering zijn de starters. Zij hebben niet zomaar recht op deze 2e pijler. Starters die 12 kwartalen of minder zelfstandige zijn, moeten voor minstens 2 van deze kwartalen de wettelijke voorlopige sociale bijdragen betaald hebben.

Starters die langer dan 12 kwartalen zelfstandige zijn, moeten minstens 4 van de 16 kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal waarin je steun aanvraagt, sociale bijdragen hebben betaald.

Betaald wil ook zeggen daadwerkelijk betaald!

Overbruggingsrecht – Een overzicht

Van klassiek naar corona overbruggingsrecht, relance overbruggingsrecht, het wordt allemaal een grote pot waarin je lijkt te verdrinken. Daarom hierbij een overzicht van alle vormen die nu voor u van toepassing kunnen zijn, zodat u na het lezen hiervan hopelijk weer helemaal mee bent.

Corona overbruggingsrecht

Dit is van toepassing bij verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid.

Voorwaarde om in aanmerking te komen is verder het feit dat u sociale bijdragen moet verschuldigd zijn in België.

Onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandigen die recht hebben op een volledige uitkering en zij die slechts recht hebben op een gedeeltelijke uitkering.

 1. Volledige uitkering
 2. Zelfstandige in hoofdberoep
 3. Zelfstandige in bijberoep, student-zelfstandige of gepensioneerd zelfstandige, wanneer u bijdragen betaald die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een hoofdberoeper
 • Gedeeltelijke uitkering
 • Zelfstandige in bijberoep, student  zelfstandige die sociale bijdragen betaald op referte inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR
 • Zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep tgv referte inkomen tussen 6.996,89 EUR en 7.330,52 EUR
 • gepensioneerd zelfstandige die sociale bijdragen betaald op referte inkomen boven 6.996,89 EUR

! Dubbel overbruggingsrecht voor oktober, november en december 2020 !

Voor de maanden oktober en november kan er dubbel overbruggingsrecht worden aangevraagd. Hier moeten geen aparte aanvragen voor worden ingediend en er zijn geen extra voorwaarden aan verbonden.
De voorwaarden hierboven zijn van toepassing.

Bedragen:       Volledige uitkering

                                   Met gezinslast:          3.228,20 EUR

                                   Zonder gezinslast:     2.583,38 EUR

                        Gedeeltelijke uitkering

                                   Met gezinslast:          1.614,10 EUR
                                   Zonder gezinslast:     1.291,69 EUR

Overbruggingsrecht vrijwillige sluiting

Indien u minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen uw activiteit volledig hebt moeten onderbreken en dit TEN GEVOLGE van corona, kan u hierop beroep doen.

! Deze vorm van overbruggingsrecht kon u slechts aanvragen tot en met 31 augustus!

! Deze vorm werd niet verlengd!

Overbruggingsrecht bij heropstart – relance overbruggingsrecht

Dit overbruggingsrecht is er voor zelfstandigen die terug mochten heropstarten in juni, maar desondanks nog steeds te kampen hebben met omzetverlies.

U hebt hier recht op afhankelijk van uw omzetverlies en onder specifieke voorwaarden.

2 situaties:

 • U bent heropgestart na verplichte sluiting (gedeeltelijk of volledig) tot minstens 3 mei  (a)
 • U moest niet verplicht sluiten, maar was voor ongeveer 60% afhankelijk van een sector die WEL verplicht sloot (b)

Beide groepen zelfstandigen kunnen voor:

 • Juni t.e.m. september een relance overbruggingsrecht aanvragen indien zij een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 10% in kwartaal 2 2020 (in vergelijking met Q2 2019)
 • Oktober t.e.m. december een relance overbruggingsrecht aanvragen indien zij een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 10% in kwartaal 3 2020 (in vergelijking met Q3 2019)

Voorwaarden hier zijn dezelfde als voor de volledige uitkering van corona overbruggingsrecht.

Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas/school/kinderopvang of andere Covid 19 gevallen

Vanaf de maand september kunnen zelfstandigen ook beroep doen op overbruggingsrecht in de gevallen zij zelf in quarantaine geplaatst worden, indien zij daardoor hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen VOLLEDIG moeten onderbreken.

Dit is dan opnieuw het klassiek overbruggingsrecht.

Hetzelfde wanneer de zelfstandige gedurende een gelijke periode zijn activiteit moet onderbreken om in te staan voor de zorg van een kind ten gevolge van een klas quarantaine of sluiting van de school of kinderopvang.

(uitzondering voor de schoolvakanties)

Enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar en mits bewijs van de beslissing van de school of kinderopvang.