Corona maatregelen – tweede golf

Nieuwe Vlaamse premie

Deze premie is er voor ondernemers die tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60% leden.

De premie bedraagt 10% van de omzet die werd gegenereerd in dezelfde periode in 2019.

Deze premie kan nu nog niet worden aangevraagd.

Indien u denkt aanspraak te kunnen maken op deze premie, raden wij u aan u in te schrijven op deze pagina om op te hoogte te blijven : https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiesteun-voor-getroffen-ondernemers

Premies moeten aangevraagd worden door middel van identificatie met uw identiteitskaart. Wij zijn derhalve niet gemachtigd deze aanvraag voor u te doen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Deze premie is er voor ondernemingen die in het Vlaams Gewest liggen en open zijn, maar ten gevolge van de maatregelen vanaf 6 en 16 oktober 2020 geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% ofwel

 • in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020;
 • in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020.

De omzetdaling wordt onderzocht in vergelijking met diezelfde periode in 2019.

Opgelet! De omzetdaling moet te wijten zijn van de substantiële exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen opgelegd door het overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020.*

Deze premie is ook van toepassing voor ondernemingen die in die periode VERPLICHT gesloten werden.

Cafés en restaurants

Cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn sinds 19 oktober 2020 en andere verplicht gesloten sectoren kunnen deze premie ontvangen ZONDER dat zij hiervoor een omzetdaling moeten aantonen.

Echter, als deze ondernemingen alsnog zouden beslissen hun omzetdaling aan te tonen, dienen zij, in geval ze overgingen naar take-away, deze omzet ook meenemen in de vergelijking.

Men valt onder de categorie ‘Cafés en restaurants’ wanneer met als HOOFDactiviteit volgende RSZ of BTW nacebelcodes vermeld zijn in de KBO:

 • 56101 – Eetgelegenheden met volledige bediening;
 • 56102 – Eetgelegenheden met beperkte bediening;
 • 56301 – Cafés en bars

Hoofdactiviteit houdt in dat zij meer dan 50% van hun omzet uit deze activiteit halen.

* https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-06-10/

* https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1610/

Komen in aanmerking:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 van minstens 13.993,78 EUR
 • Zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,9 en 13.993,78 EUR indien zij als loontrekkenden voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor de helft van de premie.
 • Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijds equivalent personeelslid
 • Buitenlandse ondernemingen met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of personeelslid
 • Verenigingen met een economische activiteit en minstens 1 voltijdsequivalent personeelslid.

Opgelet, men moet op 1 oktober 2020 over een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaams Gewest beschikken.

Zijn uitgesloten:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is
 • De ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en ondernemen n.a.v. een terugvordering of onterecht ontvangen corona hinderpremie, compensatiepremie of ondersteuningspremie of Vlaams beschermingsmechanisme (aug-sept).

Wat is een omzetdaling?

Het moet gaan om een daling van de omzet zonder BTW die gevolg zijn van de exploitatiebeperkingen. Uitgestelde facturatie is dus geen omzetdaling.

Deze moet aangetoond worden op basis van:

 • Dagontvangsten
 • Geleverde prestaties
 • Tijdsregistratie

Stavingsstukken

In eerste instantie dient u enkel de documenten aangaande de BTW aangifte van het 4e kwartaal 2019 toevoegen.
Wat betreft de omzetdaling hebt u uiteraard cijfers nodig om na te gaan of u in aanmerking komt. Contacteer daarom uw dossierbeheerder.

Deze stavingsstukken zullen niet in de aanvraag moeten worden toegevoegd, maar moeten wel voor handen zijn, dus zorg dat u ze zeker opvraagt bij uw dossierbeheerder.