Wijziging BTW nummer voor Nederlandse eenmanszaken

Tot voor kort gebruikten Nederlandse BTW-plichtigen, die handelen in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon ( een eenmanszaak) een BTW-nummer dat deels bestond uit een socialezekerheidsnummer.

Doordat het gebruik van de eigen socialezekerheidsnummer in strijd is met de privacywetgeving, werd besloten vanaf 01 januari 2020 de Nederlandse eenmanszaken een nieuw BTW-nummer toe te kennen.

Indien u zaken zou doen met Nederland, willen wij hier graag uw aandacht vestigen in het kader van uw facturatie.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/gebruik-vanaf-1-januari-2020-uw-nieuwe-btw-identificatienummer

Belangrijk bericht voor bestaande vennootschappen betreffende de nieuwe vennootschapswetgeving

In mei 2019 werd een volledig nieuwe vennootschapswetboek aangenomen. Dit nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bevat verschillende wijzigingen voor bestaande vennootschappen, waarvan de dwingende regels op 1 januari 2020 in voege treden.Naar aanleiding van ons vorig artikel, willen we u graag herinneren aan de zaken die u, ingeval u een BV(BA) heeft, zelf moet aanpassen:

° De benaming van uw vennootschap moet op alle documenten ( briefhoofding, stempels, e-mail handtekening, besteldocumenten, folders, templates …) en websites worden aangepast:

* “Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” wordt vervangen door “Besloten vennootschap”
* “BVBA” wordt vervangen door “BV”

° U bent vanaf 1 januari 2020 niet langer “zaakvoerder” van uw vennootschap, maar “bestuurder”:

Hoewel het hier enkel de terminologie betreft, heeft dit ook effect op het professioneel gebruik van uw benamingen. Alle documenten en websites waarop er naar u verwezen wordt als zaakvoerder vereisen dan ook  de nodige aanpassingen (  e-mail handtekening, stempels, …

° Stopzetting van de ketting aan rechtspersonen-bestuurders:

In de nieuwe regelgeving wil men meer transparantie voorzien in de bestuurdersposten.

Waar het vroeger mogelijk was om een rechtspersoon als bestuurder te hebben, die op haar beurt werd vertegenwoordigd door haar bestuurder, opnieuw een rechtspersoon, is dit vanaf 1 januari 2020 niet langer het geval.
Een rechtspersoon die optreedt als bestuurder van een vennootschap zal verplicht zijn een natuurlijke persoon aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

Indien u nog in de situatie verkeerd zoals hierboven vermeld, gelieve ons dan te verwittigen, zodat wij het nodige kunnen doen om eventuele publicaties voor te bereiden.