Heeft u problemen met het betalen van de handelshuur door Corona?

Handelshuurlening

Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeite hebben om de huur van hun handelspand te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van een handelshuurlening.

De Vlaamse overheid zal in dit geval maximum 4 maanden huur voorschieten in de vorm van een lening aan de huurder, maar dit enkel onder voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

Voorwaarden:

Welke ondernemingen?

Enkel ondernemingen die recht hadden op de hinderpremie.

U moet dus verplicht geweest zijn uw  locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten.

Voor de evenementsector zou het mogelijk zijn deze handelshuurlening te gebruiken voor panden die zij gebruiken voor opslag van hun materiaal bv. Let wel, hun hoofdactiviteit moet opgelijst zijn in de lijst die de VLAIO online zet. (zie bijlage)

Overeenkomst tussen huurder en verhuurder

Een bijkomende voorwaarde is dat er reeds een overeenkomst moet worden gesloten tussen de huurder en de verhuurder, waarbij de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. (inclusief lasten)

Zijn incentive om dit te doen is het feit dat hij door middel van de handelshuurlening zeker is van de betaling van de volgende 2 maanden huur, die rechtstreeks zal gebeuren aan de verhuurder.

April 2020

De regeling kan enkel betrekking hebben op huur die ten vroegste verviel in de maand van april 2020.

Procedure

Aanvraag dient te gebeuren vóór 1 maart 2021

De aanvraag moet door de verhuurder bevestigd worden vóór 4 maart 2021

De VLAIO stelt een modelovereenkomst ter beschikking voor huurders en verhuurders.

Voor de aanvraag heb je volgende stukken nodig:

 • Origineel huurcontract;
 • Gegevens van huurder, verhuurder en betrokken panden;
 • Afspraken over de maanden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Uitbreiding

Wie reeds een handelshuurlening kreeg, kan een uitbreiding aanvragen.

Indien er al een lening is voor 1 of 2 maanden huur, kan er een uitbreiding gevraagd worden tot (in totaliteit) maximaal 4 maanden huur en een maximum totaal bedrag van 60.000 EUR per pand.

Bedrag

Het bedrag per aanvraag bedraagt maximaal 2 maanden huur per pand en inclusief

lasten maximum 35.000 EUR voor alle panden samen.

Terugbetaling

Ten laatste 24 maanden na de toekenning van het krediet moet alles terugbetaald zijn.

De terugbetalingen moeten pas 6 maand na de toekenning van de lening starten.

De terugbetalingen moeten gespreid worden in de 18 maanden die volgen op de eerste 6 maanden waarin geen terugbetalingen plaatsvinden.

De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Rente

Rente bedraagt 2% per jaar.

Mogelijkheden tot aangaan van een lening of krediet naar aanleiding van de coronacrisis – deel 2 – Overbruggingskredieten

Overbruggingskredieten van meer dan 1 jaar met staatswaarborg

Belgische Kmo’s die ten gevolge van corona betalingsproblemen hebben, kunnen voor nieuwe kredieten van minstens 1 jaar en maximum 5 jaar beroep doen op een staatswaarborg.

Komen niet in aanmerking:

 • Ondernemingen tegen wie een collectieve insolventieprocedure loopt;
 • Ondernemingen die reddingssteun ontvingen die nog niet werd terugbetaald;
 • Ondernemingen in een herstructureringsplan waarvoor zij steun ontvingen;
 • Middelgrote ondernemingen die volgens artikel 2 van de Verordening EU nr 651/2014 als onderneming in moeilijkheden werden aanzien vanaf 31/12/2019;
 • Patrimoniumvennootschappen;
 • Managementvennootschappen.

Voorwaarden:

Wat is de garantieregeling?

De overheid garandeert de banken per individueel krediet voor een verlies ten belope van 80%.

Aanvraag

Je doet de aanvraag bij je bank of eender welke kredietinstelling naar Belgisch recht, alsook bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen.

Opgelet! De bank is niet verplicht je een krediet met staatswaarborg toe te staan.


Mogelijkheden tot aangaan van een lening of krediet naar aanleiding van de coronacrisis – deel 1 – De coronalening

Coronalening

De corona lening is een achtergestelde lening op 3 jaar die kan aangegaan worden door zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest, die door de coronacrisis bijkomend werkkapitaal nodig hebben.

Het gaat om leningen bij PMV van 25.000 EUR tot 2.8 miljoen EUR.

De voorwaarden en interestvoet verschillen per doelgroep.

Algemene voorwaarden

 • Gezonde en levensvatbare Vlaamse Kmo’s die naar aanleiding van de coronacrisis in financiële problemen kwamen;
 • Niet van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden
  Hierop gelden 2 uitzonderingen:
  > Ondernemingen die minder dan 3 jaar bestaan
  > Kleine ondernemingen voor zover ze inherent gezond zijn en een goed onderbouwd plan met herstelkansen kunnen voorleggen
 • Voor ondernemingen met personeel  enkel van toepassing op ondernemingen die:
  > Een effectieve tewerkstelling van 80% kennen van hun totaal personeelsbestand, bekeken op eind 2019;
  > Er zich toe engageren om op zeer korte termijn terug te gaan naar een effectieve tewerkstelling van minstens 80% van hun totaal personeelsbestand bekeken op eind 2019;
  > Minstens 50% van hun totaal aantal  werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten
 • Men mocht bij het begin van de coronacrisis geen achterstallen hebben op lopende kredieten, noch bij de belastingen, BTW of RSZ
 • Voor bedrijven die nog lopende bankfinancieringen hebben, is het noodzakelijk dat de bank in kwestie bevestigd dat ze de bestaande kredieten en werkkapitaallijnen minstens nog 6 maanden zullen behouden aan de huidige voorwaarden (met uitzondering van contractuele wanprestatie ). Daarnaast moet de bank ook bevestigen dat het bedrijf in kwestie een betalingsuitstel heeft aangevraagd EN bekomen onder het Charter van ‘betalingsuitstel ondernemingskredieten’

1 uitzondering op de tewerkstellingsvoorwaarde:

Ondernemingen die bijzonder getroffen zijn door strenge en langdurige coronamaatregelen (bv. toerisme, evenementen,…) en hun toeleveranciers, waarbij de minimale effectieve tewerkstelling van 80% dus ook economisch niet haalbaar is op korte termijn kunnen een versoepeling van deze voorwaarde bekomen.

Hiervoor moet wel een realistisch reactivatieplan worden voorgelegd.

Dit reactivatieplan moet een stelselmatige afbouw aantonen van de voltijdse equivalenten in tijdelijke werkloosheid en een minimale effectieve  tewerkstelling van 60% (tov einde 2019) voorzien tegen eind 2021.

Deze versoepeling is altijd van toepassing op ondernemingen in de autocar-, autobus- en taxisector.

2 Doelgroepen

Start-ups and scale-ups

Jonge bedrijven die in de laatste 3 jaar geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwde producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen;

Kmo’s en zelfstandigen

Die voor de coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en zo in aanmerking konden komen voor een klassieke bankfinanciering.

Uitgesloten

 • Management- of bestuurdersvennootschappen waarvan de zaakvoerder of bestuurder louter zakelijke diensten verleent aan één of meerdere vennootschappen kunnen niet genieten van een corona lening;
 • Financiering van tradingactiviteiten
 • Financiering van activiteiten in bijberoep
 • Niet-beroepsmatige investeringen

Financieringsvoorwaarden

Bedrag

Minimum 25.000 EUR

Maximum 2,8 miljoen [1]

[1] Maximumbedrag boven 800.00 EUR wordt beperkt tot het grootste van volgende bedragen:
100% van de loonkost van 2019 of voorbije 12 maand of 12,5% van de omzet
Maximumbedrag van lening op 3 jaar kan nog verhoogd worden tot max 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financierder optreedt.

Voor de landbouwsector wordt het maximum bedrag beperkt tot 100.000 EUR.
Voor de visserij en aquacultuur bedraagt het maximum 120.000 EUR.

Looptijd

Minimum 1 jaar.

Maximum looptijd 3 jaar.

Opname en terugbetaling

Opname gebeurt in 1 schijf.

Terugbetaling is afhankelijk van de doelgroep:

 1. Start-ups en scale-ups

Integrale terugbetaling op vervaldag   (bulletlening)

 • KMO’s en zelfstandigen

Vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maand.

Daarna dient maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks te worden afgelost.

Het is mogelijk om te opteren voor een bulletlening, indien u dit kan onderbouwen.

Interestvoet

 1. Start-ups en scale-ups
 2. Bedrag tot 800.000 EUR
 3. Van 0 tot 150.000 EUR                          3%          integraal betaalbaar op eindvervaldag

150.000 EUR en meer                           5%          jaarlijks

 • Bedrag boven 800.000 EUR

Jaarlijkse minimum interest              6%          integraal betaalbaar op eindvervaldag

 • KMO’s en zelfstandigen

Hier is de rentevoet afhankelijk van zowel het bedrag als de sector

 • Van 0 tot 150.000 EUR                          3%          integraal betaalbaar op eindvervaldag

150.000 EUR en meer                           4,5%      Jaarlijks

Autocar-, autobus- en taxisector krijgt een uitgestelde interestvoet van 3%, ongeacht het kredietbedrag.

Cumulverbod

Voor leningen van meer dan 75.000 EUR is er een verbod op cumul met de volgende premies:

 • Corona compensatiepremie;
 • Corona hinderpremie;
 • Corona ondersteuningspremie;
 • Vlaams beschermingsmechanisme.

Er zijn geen waarborgen nodig.

De aanvraag dient te gebeuren via https://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen.


Update omtrent overbruggingsrecht 2021

Dubbel overbruggingsrecht

 • Dubbel overbruggingsrecht voor januari 2021 verlengd :
 • in geval van verplichte sluiting
 • zonder verplichte sluiting mits omzetdaling van 40% in december 2020 vs december 2019

Enkel overbruggingsrecht

 • bij verplichte sluiting of 100% stopzetting
 • in geval van minimale activiteit, mogelijk indien omzetdaling van 40% in januari 2021 vs januari 2019 (take away en click and collect wordt gelijkgesteld met minimale activiteit)

Hieronder kan u enkele schema’s terugvinden ter verduidelijking:

Overbruggingsrecht na 2020

Omdat men ervan uit gaat dat ook het begin van 2021 nog deels zal overschaduwd worden door Covid 19, is er reeds een beslissing genomen over de manier waarop het overbruggingsrecht in 2021 zal toegepast worden.

De voorwaarden worden verstrengd. Wees dus voorbereid.

Het nieuwe systeem van overbruggingsrecht voor 2021 bestaat uit 2 pijlers.

Pijler 1 – steun bij verplichte sluiting

Van 1 januari tot en met 31 januari blijft voor de zelfstandigen die VERPLICHT hun zaak moeten sluiten, of zij die afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren, het overbruggingsrecht van 2020 in werking.

Vanaf 1 februari 2021:

Bijkomende voorwaarden hier:

 • Je zaak moet VERPLICHT GESLOTEN zijn
 • Je activiteiten moeten VOLLEDIG ONDERBROKEN zijn

Wie dus deels zijn activiteiten verder zet door take-away aan te bieden of via click & collect te verkopen, komt niet in aanmerking voor de eerste pijler en schuift door naar de 2e pijler

Indien je niet in aanmerking komt voor steun op basis van de eerste pijler, zou het kunnen dat je alsnog recht hebt, op basis van de 2e pijler.

Pijler 2 – Steun bij ernstige omzetdaling

Vanaf 1 januari 2021 kan je overbruggingsrecht aanvragen indien je TEN GEVOLGE VAN de coronacrisis een aanzienlijk deel van je inkomsten verliest.

Wat is aanzienlijk?

Indien je omzet in de kalendermaand voorafgaand op de maand waarvoor je de aanvraag doet, met minstens 40 % daalde, in vergelijking met diezelfde kalendermaand in 2019, heb je recht op het crisis overbruggingsrecht.

Zo vervangt deze 2e pijler de bestaande relance-uitkering.

Bv. Als je overbruggingsrecht aanvraagt voor januari 2021, moet je kunnen aantonen dat de omzet die je draaide in december 2020 minstens 40% lager ligt dat de omzet in december 2019.

De 2e pijler is beschikbaar voor elke zelfstandige die een ernstige omzetdaling kan aantonen. Ook indien je onderneming NOOIT VERPLICHT gesloten was.

Je hoeft ook niet afhankelijk te zijn van een verplicht gesloten sector.

Enige uitzondering zijn de starters. Zij hebben niet zomaar recht op deze 2e pijler. Starters die 12 kwartalen of minder zelfstandige zijn, moeten voor minstens 2 van deze kwartalen de wettelijke voorlopige sociale bijdragen betaald hebben.

Starters die langer dan 12 kwartalen zelfstandige zijn, moeten minstens 4 van de 16 kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal waarin je steun aanvraagt, sociale bijdragen hebben betaald.

Betaald wil ook zeggen daadwerkelijk betaald!

Overbruggingsrecht – Een overzicht

Van klassiek naar corona overbruggingsrecht, relance overbruggingsrecht, het wordt allemaal een grote pot waarin je lijkt te verdrinken. Daarom hierbij een overzicht van alle vormen die nu voor u van toepassing kunnen zijn, zodat u na het lezen hiervan hopelijk weer helemaal mee bent.

Corona overbruggingsrecht

Dit is van toepassing bij verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid.

Voorwaarde om in aanmerking te komen is verder het feit dat u sociale bijdragen moet verschuldigd zijn in België.

Onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandigen die recht hebben op een volledige uitkering en zij die slechts recht hebben op een gedeeltelijke uitkering.

 1. Volledige uitkering
 2. Zelfstandige in hoofdberoep
 3. Zelfstandige in bijberoep, student-zelfstandige of gepensioneerd zelfstandige, wanneer u bijdragen betaald die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een hoofdberoeper
 • Gedeeltelijke uitkering
 • Zelfstandige in bijberoep, student  zelfstandige die sociale bijdragen betaald op referte inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR
 • Zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep tgv referte inkomen tussen 6.996,89 EUR en 7.330,52 EUR
 • gepensioneerd zelfstandige die sociale bijdragen betaald op referte inkomen boven 6.996,89 EUR

! Dubbel overbruggingsrecht voor oktober, november en december 2020 !

Voor de maanden oktober en november kan er dubbel overbruggingsrecht worden aangevraagd. Hier moeten geen aparte aanvragen voor worden ingediend en er zijn geen extra voorwaarden aan verbonden.
De voorwaarden hierboven zijn van toepassing.

Bedragen:       Volledige uitkering

                                   Met gezinslast:          3.228,20 EUR

                                   Zonder gezinslast:     2.583,38 EUR

                        Gedeeltelijke uitkering

                                   Met gezinslast:          1.614,10 EUR
                                   Zonder gezinslast:     1.291,69 EUR

Overbruggingsrecht vrijwillige sluiting

Indien u minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen uw activiteit volledig hebt moeten onderbreken en dit TEN GEVOLGE van corona, kan u hierop beroep doen.

! Deze vorm van overbruggingsrecht kon u slechts aanvragen tot en met 31 augustus!

! Deze vorm werd niet verlengd!

Overbruggingsrecht bij heropstart – relance overbruggingsrecht

Dit overbruggingsrecht is er voor zelfstandigen die terug mochten heropstarten in juni, maar desondanks nog steeds te kampen hebben met omzetverlies.

U hebt hier recht op afhankelijk van uw omzetverlies en onder specifieke voorwaarden.

2 situaties:

 • U bent heropgestart na verplichte sluiting (gedeeltelijk of volledig) tot minstens 3 mei  (a)
 • U moest niet verplicht sluiten, maar was voor ongeveer 60% afhankelijk van een sector die WEL verplicht sloot (b)

Beide groepen zelfstandigen kunnen voor:

 • Juni t.e.m. september een relance overbruggingsrecht aanvragen indien zij een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 10% in kwartaal 2 2020 (in vergelijking met Q2 2019)
 • Oktober t.e.m. december een relance overbruggingsrecht aanvragen indien zij een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 10% in kwartaal 3 2020 (in vergelijking met Q3 2019)

Voorwaarden hier zijn dezelfde als voor de volledige uitkering van corona overbruggingsrecht.

Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas/school/kinderopvang of andere Covid 19 gevallen

Vanaf de maand september kunnen zelfstandigen ook beroep doen op overbruggingsrecht in de gevallen zij zelf in quarantaine geplaatst worden, indien zij daardoor hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen VOLLEDIG moeten onderbreken.

Dit is dan opnieuw het klassiek overbruggingsrecht.

Hetzelfde wanneer de zelfstandige gedurende een gelijke periode zijn activiteit moet onderbreken om in te staan voor de zorg van een kind ten gevolge van een klas quarantaine of sluiting van de school of kinderopvang.

(uitzondering voor de schoolvakanties)

Enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar en mits bewijs van de beslissing van de school of kinderopvang.

Corona maatregelen – tweede golf

Nieuwe Vlaamse premie

Deze premie is er voor ondernemers die tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van minstens 60% leden.

De premie bedraagt 10% van de omzet die werd gegenereerd in dezelfde periode in 2019.

Deze premie kan nu nog niet worden aangevraagd.

Indien u denkt aanspraak te kunnen maken op deze premie, raden wij u aan u in te schrijven op deze pagina om op te hoogte te blijven : https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiesteun-voor-getroffen-ondernemers

Premies moeten aangevraagd worden door middel van identificatie met uw identiteitskaart. Wij zijn derhalve niet gemachtigd deze aanvraag voor u te doen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Deze premie is er voor ondernemingen die in het Vlaams Gewest liggen en open zijn, maar ten gevolge van de maatregelen vanaf 6 en 16 oktober 2020 geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% ofwel

 • in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020;
 • in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020.

De omzetdaling wordt onderzocht in vergelijking met diezelfde periode in 2019.

Opgelet! De omzetdaling moet te wijten zijn van de substantiële exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen opgelegd door het overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020.*

Deze premie is ook van toepassing voor ondernemingen die in die periode VERPLICHT gesloten werden.

Cafés en restaurants

Cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn sinds 19 oktober 2020 en andere verplicht gesloten sectoren kunnen deze premie ontvangen ZONDER dat zij hiervoor een omzetdaling moeten aantonen.

Echter, als deze ondernemingen alsnog zouden beslissen hun omzetdaling aan te tonen, dienen zij, in geval ze overgingen naar take-away, deze omzet ook meenemen in de vergelijking.

Men valt onder de categorie ‘Cafés en restaurants’ wanneer met als HOOFDactiviteit volgende RSZ of BTW nacebelcodes vermeld zijn in de KBO:

 • 56101 – Eetgelegenheden met volledige bediening;
 • 56102 – Eetgelegenheden met beperkte bediening;
 • 56301 – Cafés en bars

Hoofdactiviteit houdt in dat zij meer dan 50% van hun omzet uit deze activiteit halen.

* https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-06-10/

* https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1610/

Komen in aanmerking:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 van minstens 13.993,78 EUR
 • Zelfstandigen in bijberoep met een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,9 en 13.993,78 EUR indien zij als loontrekkenden voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor de helft van de premie.
 • Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijds equivalent personeelslid
 • Buitenlandse ondernemingen met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of personeelslid
 • Verenigingen met een economische activiteit en minstens 1 voltijdsequivalent personeelslid.

Opgelet, men moet op 1 oktober 2020 over een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaams Gewest beschikken.

Zijn uitgesloten:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is
 • De ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en ondernemen n.a.v. een terugvordering of onterecht ontvangen corona hinderpremie, compensatiepremie of ondersteuningspremie of Vlaams beschermingsmechanisme (aug-sept).

Wat is een omzetdaling?

Het moet gaan om een daling van de omzet zonder BTW die gevolg zijn van de exploitatiebeperkingen. Uitgestelde facturatie is dus geen omzetdaling.

Deze moet aangetoond worden op basis van:

 • Dagontvangsten
 • Geleverde prestaties
 • Tijdsregistratie

Stavingsstukken

In eerste instantie dient u enkel de documenten aangaande de BTW aangifte van het 4e kwartaal 2019 toevoegen.
Wat betreft de omzetdaling hebt u uiteraard cijfers nodig om na te gaan of u in aanmerking komt. Contacteer daarom uw dossierbeheerder.

Deze stavingsstukken zullen niet in de aanvraag moeten worden toegevoegd, maar moeten wel voor handen zijn, dus zorg dat u ze zeker opvraagt bij uw dossierbeheerder.

Relance uitkering of het relance-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

In het kader van de gefaseerde heropstart van de economie en rekening houdend met de strikte voorwaarden die ermee gepaard gaan, heeft de overheid van juni tot en met december 2020 een extra steunmaatregel in het leven geroepen om zelfstandigen die verplicht waren hun activiteit te onderbreken, te helpen bij de heropstart.

Dat is de relance uitkering of het relance overbruggingsrecht.

Dit wil zeggen dat het een uitkering is in lijn met het overbruggingsrecht, dus voor de zelfstandige en in het kader van zijn of haar sociale zekerheid. Het verschil met het initiële overbruggingsrecht is dat, om van deze maatregel te genieten, je niet volledig moet stoppen met je activiteit.


Voorwaarden

 1. Je zaak moet minstens één volledige kalendermaand VERPLICHT GESLOTEN geweest zijn tot 3 mei 2020 of langer.

Om dit na te gaan worden de Nacebel-codes gecontroleerd.

 • Je mag je activiteiten hervatten.

Wie door de overheid opnieuw verplicht moet sluiten, valt weer terug op het initiële crisis overbruggingsrecht.

 • Je ondervindt een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10%.

Om dit na te gaan wordt de omzet van Q2 2020 vergeleken met Q 2 2019.

Daarbij komt dat de omzetdaling te wijten moet zijn aan de coronacrisis.

 • Deze uitkering is niet cumuleerbaar met andere

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor maanden juni tot en met september kunnen tot 31/03/2021, via uw sociaal verzekeringsfonds.

Voor de maanden oktober, november en december kan dit ten vroegste vanaf 24/10/2020 en tot 30/06/2021.


Bedrag

1.291,69 EUR per maand als alleenstaande

1.614,10 EUR met gezinslast

Opgelet! Vraag of je iemand ten laste hebt, is afhankelijk van de situatie bij de mutualiteit! Dit is niet hetzelfde als een fiscale persoon ten laste hebben!

Overzicht steunmaatregelen d.d. 19/03/2020

Uitstel van betaling:

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus. Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

       Welke kwartalen:
*1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021 
*2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

       Deadline aanvraag:
*Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1
*Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2            

!!! Opgelet! Indien u uw sociale bijdragen betaalt door middel van domiciliëring, moet u zelf de bank verwittigen!

De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

Gelet op de economische gevolgen van de spoedmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de aanvraag tot uitstel van betaling van de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 ingediend worden tot 15 juni 2020.


Vermindering van sociale bijdrage:

U kan uw sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van uw inkomen.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor betalingsuitstel, maar kunnen wel vermindering aanvragen.

Overzicht drempels:
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen


Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Indien u dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij u wel aan te wachten tot u de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk.

Deze maatregel is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouwt u voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat u reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en hebt u twee opties:

Rechtstreeks indienen bij de overheid of als klant via het sociaal verzekeringsfonds.
Bij de overheid: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm


Overbruggingsrecht:

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut die gestart zijn voor 01/01/2019 kunnen het overbruggingsrecht aanvragen.

Hoeveel bedragen de uitkeringen?

 • Het overbruggingsrecht bestond al voor onderbreking van één volledige kalendermaand. In dat geval , was een uitkering voorzien van 1.291,69 EUR per maand voor mensen zonder gezinslast en 1.614,10 euro per maand voor mensen met gezinslast.
 • Er ligt n u een wetsvoorstel voor om dit ook van toepassing te maken vanaf een onderbreking van 7 kalenderdagen. De vergoeding zou dan pro rata zijn met de vergoeding van één maand.

Voorwaarden

 • Uw hoofdverblijfplaats is in België;
 • U bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen,…)
 • U was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 • U hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • In het kwartaal waarin het feit (stopzetting activiteit) zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
 • U hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorgaande 16 kwartalen.

Update
Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.

WIE NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep. Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door sociaal verzekeringsfonds.

Bedrag uitkering:

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt: 
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 

NIEUW: Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen.

In het persbericht van Minister Ducarme stond ook dit vermeld:

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat morgen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer onderzocht zal worden, voorziet met name dat de toekenning van een vervangingsinkomen automatisch gebeurt voor alle zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door de maatregelen van de Veiligheidsraad, en dit dus met inbegrip van de kappers.

Hier wachten we nog op verder info.

De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) met een fysieke locatie die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

Premie:

 • Volledige sluiting:

4000€ en na 21 dagen 160€/dag

 • Weekend sluiting:

       2000€ en na 21 dagen 160€/dag

       Hoe aanvragen:

       Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.

       Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend.

PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast een token aan.


Arbeidsongeschiktheid:

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

Uitkering:

Met gezinslast : 62,08€ per dag

Alleenstaande : 49,68€ per dag

Samenwonende : 38,10€ per dag

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. In afwachting op instructies van het RIZIV hanteren ze voorlopig nog steeds voornoemde procedure.

Hinderpremie: een Vlaamse steunmaatregel n.a.v. het coronavirus – Wat is het en wie kan het toepassen?

Hinderpremie voor Vlaamse handelaars geconfronteerd met sluiting door het coronavirus.
update 19/03/2020: de Vlaamse hinderpremie is cumuleerbaar met het overbruggingsrecht voorzien door de federale overheid.

Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren ” Bron: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

VOLLEDIGE SLUITING

Alle Ondernemers die geconfronteerd worden met een volledige sluiting kunnen een éénmalige premie ontvangen van 4.000 EUR voor de huidige opgelegde sluitingsperiode.

Mocht deze periode de 21 dagen die momenteel voorzien is, overschreden worden, zal een bijkomende vergoeding voorzien worden van 160 EUR per dag.

Deze vergoedingen zijn volledig belastingvrij.

SLUITING IN HET WEEKEND

Voor de winkels en handelszaken die nu 3 weken in het weekend moeten sluiten, is een éénmalige premie voorzien van 2.000 EUR.

Indien de periode nog verlengd wordt, is er een bijkomende vergoeding voorzien van 160 EUR per dag.
Deze vergoedingen zijn volledig belastingvrij.

Bijkomende voorwaarden:

 • U onderneming komt in aanmerking wanneer er minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen uit voortvloeit;
 • Ook ambulante activiteiten, zoals die van marktkramers, die nu getroffen worden door het sluiten van de markten, komen in aanmerking;
 • Er is ondertussen besloten dat de premie geldt PER vestiging in zoverre in die vestiging minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is;
 • Maximum 5 premies per onderneming;
 • Voor de horeca volstaat het dan de eetruimte gesloten werd (het feit dat er overgegaan wordt naar take away verhindert de aanvraag van de premie niet);
 • Ook zelfstandigen in bijberoep die getroffen worden, zullen van de premie kunnen genieten, op voorwaarde dat hun inkomen van die aard is dat ze evenveel sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep.

Opgelet: We wachten momenteel nog op het officiële aanvraagformulier! Van zodra het gepubliceerd worden zetten wij het ook op onze site. Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

Voor de aanvraag zal u zal zich online moeten aanmelden met uw eID . Ingeval u geen eID reader heeft kan u deze best aanvragen. Andere mogelijkheden zijn online aanmelden via het federaal token of de itsme-applicatie.

Wenst u actuele info over deze premies in, dan kan u uw e-mail adres opgeven via de link op de website van VLAIO:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

Volg ook zeker de FAQ gepost door de overheid:
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/