Controleur mag nu ook de data inkijken die u bewaart in de cloud

Als u als belastingplichtige een controleur op bezoek krijgt, moet u uw boeken en bescheiden laten inkijken als de ambtenaar daar om vraagt.

Wat met elektronische gegevens?

Deze documenten worden tegenwoordig door belastingplichtigen echter vaak bijgehouden op een computer of server. Deze elektronisch bewaarde documenten mogen vandaag de dag al door belastingambtenaren worden ingezien.

Inzage in de cloud

Om ook het inzagerecht van de ambtenaren op deze evolutie af te stemmen, heeft de programmawet van 1 juli 2016 artikel 315bis WIB92 – dat het inzagerecht regelt – gewijzigd door toe te voegen dat   de in dit artikel vermelde verplichtingen ( = bijhouden en laten inzien van de documenten) eveneens gelden, wanneer de gegevens waar de administratie om verzoekt, zich digitaal in België of in het buitenland bevinden. Met andere woorden ook gegevens in de cloud mag de controleur inzien.
Een gelijkaardige aanpassing gebeurde in het btw-wetboek (WBTW) zodat ook de btw-ambtenaren dezelfde bevoegdheid krijgen.

Vanaf wanneer?

De nieuwe maatregel geldt vanaf 14 juli 2016