Bescherming tegen kost van fiscale controle

Als uw accountants en belastingconsulenten willen wij u ‘Omnifisc voorstellen. Een verzekering die belastingcontroles en gerechtelijk procedures dekt met betrekking tot inkomstenbelasting en BTW.

De verzekering is niet bedoeld om de extra belastingschuld als gevolg van de controle te dekken.

De verzekering vergoedt tot 30.000,00€ de kosten en erelonen van uw boekhouder, accountant, advocaat en deurwaarders voor het voeren van de fiscale procedure, waarvan 15.000,00€ bedoeld voor de administratieve fase en 15.000,00€ voor de gerechtelijk fase.

De premie is fiscaal aftrekbaar:

 

Het blijft moeilijk in te schatten wanneer er een fiscale controle zal plaats nemen en hoeveel tijd  het zal opvragen. Onze erelonen inzake fiscale controles (inclusief vragen om inlichtingen, bericht van wijziging, bezwaarschriften en/of ondersteuning ter plaatse) zijn daarom nooit inbegrepen in onze forfaitaire tarieven. Deze prestaties worden steeds afzonderlijk aangerekend aan uurtarief op basis van de werkelijke gepresteerde tijd.

Anderzijds, de wetgeving wordt almaar complexer en biedt steeds minder rechtszekerheid. Daar waar het vroeger vrij duidelijk was welke houding de fiscus zou aannemen ten
aanzien van bepaalde constructies, is dit niet langer het geval.

In de zoektocht naar extra fiscale inkomsten wordt de fiscus bovendien gevraagd om gerichte fiscale controles door te voeren en deze ook op te volgen.

Kortom: het risico op doorgedreven fiscale controle, betwistingen en discussies vanwege de fiscus zijn sterk toegenomen.

Om u in te dekken voor de onverwachte kosten dat dergelijke belastingcontrole met zich mee kan brengen, kan u zicht verzekeren met ‘Omnifisc’. Voor meer info kan u zich wenden tot ons kantoor per mail via info@odb.solutions.

Controleur mag nu ook de data inkijken die u bewaart in de cloud

Als u als belastingplichtige een controleur op bezoek krijgt, moet u uw boeken en bescheiden laten inkijken als de ambtenaar daar om vraagt.

Wat met elektronische gegevens?

Deze documenten worden tegenwoordig door belastingplichtigen echter vaak bijgehouden op een computer of server. Deze elektronisch bewaarde documenten mogen vandaag de dag al door belastingambtenaren worden ingezien.

Inzage in de cloud

Om ook het inzagerecht van de ambtenaren op deze evolutie af te stemmen, heeft de programmawet van 1 juli 2016 artikel 315bis WIB92 – dat het inzagerecht regelt – gewijzigd door toe te voegen dat   de in dit artikel vermelde verplichtingen ( = bijhouden en laten inzien van de documenten) eveneens gelden, wanneer de gegevens waar de administratie om verzoekt, zich digitaal in België of in het buitenland bevinden. Met andere woorden ook gegevens in de cloud mag de controleur inzien.
Een gelijkaardige aanpassing gebeurde in het btw-wetboek (WBTW) zodat ook de btw-ambtenaren dezelfde bevoegdheid krijgen.

Vanaf wanneer?

De nieuwe maatregel geldt vanaf 14 juli 2016

Welke fiscale controles te verwachten in 2016?

Mogelijks bent u het doelwit van een controle. Wanneer loopt u een verhoogd risico?

U bent een particulier en u bevindt zich in een van de volgende situaties;

 • het bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden is op u van toepassing;
 • hij/zij heeft aangegeven dat hij/zij recht heeft op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong;
 • de geautomatiseerde behandeling van de aangifte brengt aan het licht dat:
  • hij/zij niet al zijn beroepsinkomsten, Belgische en buitenlandse, heeft aangegeven,
  • hij/zij geen aangifte heeft gedaan van een onroerend goed waarvan u in België of in het buitenland eigenaar bent,
  • hij/zij giften aftrekt zonder over een fiscaal attest te beschikken.

U bent zelfstandig bedrijfsleider en bewijst uw kosten

U beschikt over een onderneming

De onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als:

 • ze als schuldenaar van inkomsten niet op een correcte en volledige manier de fiscale fiches 281 heeft ingevuld, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd;
 • ze een horecazaak uitbaat en niet voldoet aan de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken;
 • ze, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet heeft nageleefd;
 • er bij vereffening een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan.

Zoals tijdens de vorige jaren zullen de belastingplichtigen die, ondanks het feit dat hun een herinnering werd gestuurd, hun belastingaangifte niet indienden, worden gecontroleerd. In het bijzonder zal er aandacht worden besteed aan de belastingplichtigen die reeds herhaaldelijk geen aangifte hebben ingediend.

De burgers en ondernemingen die we controleren, zullen worden geselecteerd op basis van indicatoren die op een verhoogd fiscaal risico wijzen. Voor de burgers kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor de controle van eventuele onregelmatigheden.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert de FOD Financiën uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de burgers en de ondernemingen.