Mogelijkheden tot aangaan van een lening of krediet naar aanleiding van de coronacrisis – deel 1 – De coronalening

Coronalening

De corona lening is een achtergestelde lening op 3 jaar die kan aangegaan worden door zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest, die door de coronacrisis bijkomend werkkapitaal nodig hebben.

Het gaat om leningen bij PMV van 25.000 EUR tot 2.8 miljoen EUR.

De voorwaarden en interestvoet verschillen per doelgroep.

Algemene voorwaarden

 • Gezonde en levensvatbare Vlaamse Kmo’s die naar aanleiding van de coronacrisis in financiële problemen kwamen;
 • Niet van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden
  Hierop gelden 2 uitzonderingen:
  > Ondernemingen die minder dan 3 jaar bestaan
  > Kleine ondernemingen voor zover ze inherent gezond zijn en een goed onderbouwd plan met herstelkansen kunnen voorleggen
 • Voor ondernemingen met personeel  enkel van toepassing op ondernemingen die:
  > Een effectieve tewerkstelling van 80% kennen van hun totaal personeelsbestand, bekeken op eind 2019;
  > Er zich toe engageren om op zeer korte termijn terug te gaan naar een effectieve tewerkstelling van minstens 80% van hun totaal personeelsbestand bekeken op eind 2019;
  > Minstens 50% van hun totaal aantal  werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten
 • Men mocht bij het begin van de coronacrisis geen achterstallen hebben op lopende kredieten, noch bij de belastingen, BTW of RSZ
 • Voor bedrijven die nog lopende bankfinancieringen hebben, is het noodzakelijk dat de bank in kwestie bevestigd dat ze de bestaande kredieten en werkkapitaallijnen minstens nog 6 maanden zullen behouden aan de huidige voorwaarden (met uitzondering van contractuele wanprestatie ). Daarnaast moet de bank ook bevestigen dat het bedrijf in kwestie een betalingsuitstel heeft aangevraagd EN bekomen onder het Charter van ‘betalingsuitstel ondernemingskredieten’

1 uitzondering op de tewerkstellingsvoorwaarde:

Ondernemingen die bijzonder getroffen zijn door strenge en langdurige coronamaatregelen (bv. toerisme, evenementen,…) en hun toeleveranciers, waarbij de minimale effectieve tewerkstelling van 80% dus ook economisch niet haalbaar is op korte termijn kunnen een versoepeling van deze voorwaarde bekomen.

Hiervoor moet wel een realistisch reactivatieplan worden voorgelegd.

Dit reactivatieplan moet een stelselmatige afbouw aantonen van de voltijdse equivalenten in tijdelijke werkloosheid en een minimale effectieve  tewerkstelling van 60% (tov einde 2019) voorzien tegen eind 2021.

Deze versoepeling is altijd van toepassing op ondernemingen in de autocar-, autobus- en taxisector.

2 Doelgroepen

Start-ups and scale-ups

Jonge bedrijven die in de laatste 3 jaar geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwde producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen;

Kmo’s en zelfstandigen

Die voor de coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en zo in aanmerking konden komen voor een klassieke bankfinanciering.

Uitgesloten

 • Management- of bestuurdersvennootschappen waarvan de zaakvoerder of bestuurder louter zakelijke diensten verleent aan één of meerdere vennootschappen kunnen niet genieten van een corona lening;
 • Financiering van tradingactiviteiten
 • Financiering van activiteiten in bijberoep
 • Niet-beroepsmatige investeringen

Financieringsvoorwaarden

Bedrag

Minimum 25.000 EUR

Maximum 2,8 miljoen [1]

[1] Maximumbedrag boven 800.00 EUR wordt beperkt tot het grootste van volgende bedragen:
100% van de loonkost van 2019 of voorbije 12 maand of 12,5% van de omzet
Maximumbedrag van lening op 3 jaar kan nog verhoogd worden tot max 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financierder optreedt.

Voor de landbouwsector wordt het maximum bedrag beperkt tot 100.000 EUR.
Voor de visserij en aquacultuur bedraagt het maximum 120.000 EUR.

Looptijd

Minimum 1 jaar.

Maximum looptijd 3 jaar.

Opname en terugbetaling

Opname gebeurt in 1 schijf.

Terugbetaling is afhankelijk van de doelgroep:

 1. Start-ups en scale-ups

Integrale terugbetaling op vervaldag   (bulletlening)

 • KMO’s en zelfstandigen

Vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maand.

Daarna dient maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks te worden afgelost.

Het is mogelijk om te opteren voor een bulletlening, indien u dit kan onderbouwen.

Interestvoet

 1. Start-ups en scale-ups
 2. Bedrag tot 800.000 EUR
 3. Van 0 tot 150.000 EUR                          3%          integraal betaalbaar op eindvervaldag

150.000 EUR en meer                           5%          jaarlijks

 • Bedrag boven 800.000 EUR

Jaarlijkse minimum interest              6%          integraal betaalbaar op eindvervaldag

 • KMO’s en zelfstandigen

Hier is de rentevoet afhankelijk van zowel het bedrag als de sector

 • Van 0 tot 150.000 EUR                          3%          integraal betaalbaar op eindvervaldag

150.000 EUR en meer                           4,5%      Jaarlijks

Autocar-, autobus- en taxisector krijgt een uitgestelde interestvoet van 3%, ongeacht het kredietbedrag.

Cumulverbod

Voor leningen van meer dan 75.000 EUR is er een verbod op cumul met de volgende premies:

 • Corona compensatiepremie;
 • Corona hinderpremie;
 • Corona ondersteuningspremie;
 • Vlaams beschermingsmechanisme.

Er zijn geen waarborgen nodig.

De aanvraag dient te gebeuren via https://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen.