Algemene steunmaatregelen naar aanleiding van het Coronavirus – Covid-19

“Indien het corona virus een impact heeft op uw onderneming, kan u wellicht beroep doen op de coronasteunmaatregelen die de overheid neemt.”


Wie?

 • Natuurlijke- en rechtspersonen die een ondernemingsnummer hebben, ongeacht hun activiteitensector;
 • Ondernemingen die daadwerkelijk hinder ondervinden van de verspreiding van het virus en dit kunnen bewijzen door aan te tonen dat er een daling is van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling in bestellingen of reservaties of wanneer uw onderneming slachtoffer is van de gevolgen van een kettingreactie met partnerondernemingen

Een overzicht:


FEDERAAL

Schuldbemiddeling

Deze maatregel kan tot en met 31.12.2020 worden aangevraagd

Welke schulden?

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • BTW

Welke maatregelen?

 • Een afbetalingsplan;
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Hoe aanvragen?

Indien u een aanvraag wilt doen, gebeurt dit per schuld.
De aanvraag dient ingediend te worden op het ogenblik van de ontvangst van het aanslagbiljet of het betaalbericht en dit ten laatste 30 juni 2020.

Aanvraagformulier: htpps://financien.belgium.be/sites/default/files/Aanvraag%20coronavirus.docx

U mag het indienen per mail of per brief bij het centraal contactpunt voor de maatregelen: Regionaal invorderingscentrum bevoegd voor uw woonplaats of maatschappelijke zetel.

U ontvangt reactie binnen de 30 dagen na uw aanvraag.


BTW aangiftes

Van deze steunmaatregel kan geen gebruik meer worden gemaakt!

Om een overrompeling van de diensten van de FOD Financiën te voorkomen, werd besloten om een AUTOMATISCH uitstel van betaling toe te kennen voor:

Website Federale overheid – uitstel BTW, VenB, e.a.

BTW – betaling voor:

maandaangifte februari 2020

maandaangifte maart 2020

1ste kwartaal 2020

tot 20/05/2020

tot 20/06/2020

tot 20/06/2020

Bedrijfsvoorheffing – betaling voor:

maandaangifte februari 2020

maandaangifte maart 2020

1ste kwartaal 2020

tot 13/05/2020

tot 15/06/2020

tot 15/06/2020

Voor de betaling van de personenbelasting en vennootschapsbelasting is er een extra termijn van 2 maanden voorzien en dit voor de afrekening van de belastingen over aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12/03/2020.

OPGELET!
Indien u voor de bedrijfsvoorheffing een domiciliëring hebt lopen, dient u contact op te nemen met het sociaal secretariaat. Ofwel zullen zij deze af moeten zetten, ofwel zal u de bank moeten contacteren. Dit zal afhangen van de volmachten die destijds zijn opgesteld.


Uitstel betaling krediet en garantieregeling

De federale regering, de nationale bank van België en de financiële sector hebben bijkomende financiële steunmaatregelen aangekondigd die zowel bedrijven als zelfstandigen, getroffen door de coronacrisis, moeten helpen.

Het betreft een bestaande steunmaatregel die zal worden verlengd. Voor nieuwe kredieten werd de garantieregeling verlengd tot 30 juni 2021. Betreffende het betalingsuitstel van de (bestaande) hypothecaire leningen is de regering nog in onderhandeling met de financiële sector.

Zelfstandigen en bedrijven die kunnen aantonen dat ze een financiële impact voelen van de coronacrisis, konden aan de bank vragen om betalingsuitstel ( ook wel moratorium genoemd) voor de afbetaling van hun hypothecaire leningen.

Daarnaast wordt er ook een garantieregeling voorzien.

Deze garantieregeling wordt opgericht voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden verstrekt aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.
Het gaat om nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen die tot en met 30 september 2020 werden verstrekt . Deze datum werd reeds verlengd tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie over deze steunmaatregel kan vinden op de website van FEBELFIN (ondernemingskredieten) FEBELFIN (hypothecaire kredieten)

Voor concrete (aan)vragen kan u bij u best uw eigen financiële instelling contacteren!


Wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting

Kampt u als vennootschap of zelfstandigen door de coronacrisis met liquiditeitsproblemen? Dan kan u door volgende steunmaatregel minder nadelen ondervinden wanneer u uw voorafbetalingen uitstelt. De regering heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen.

Deze maatregel geldt niet voor vennootschappen die:

 • Een inkoop van eigen aandelen of ene kapitaalvermindering doen
 • Dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

De maatregel is ook niet van toepassing wanneer natuurlijke personen meer bonificatie zouden kunnen krijgen wegens voorafbealingen.

De percentages van de vermeerdingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.


Een tabel met aangepaste percentages voor de voorafbetalingen vindt u onder volgende knop:

VLAAMS

HINDERPREMIE

De corona hinderpremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen financieel te ondersteunen tijdens de periode van de verplichte sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen. “

Wie heeft recht op deze premie?

De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest die verplicht moeten sluiten.

Deze steunmaatregel kan niet meer aangevraagd worden!


COMPENSATIEPREMIE ONDERNEMERS

Voor de ondernemers en zelfstandigen die eerder uit de boot leken te vallen, heeft de Vlaamse regering nu toch nog een bijkomende compensatiepremie voorzien.

Het gaat om een éénmalige compensatiepremie van 3.000,00 euro voor ondernemingen die niet moesten sluiten, maar desalniettemin door de corona crisis hun omzet drastisch zagen zakken.

Deze steunmaatregel kan niet meer aangevraagd worden!


KLEINE COMPENSATIEPREMIE VAN 1500,00 EURO

Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR kunnen beroep doen op een compensatiepremie van 1.500,00 EURO op voorwaarde dat het bijberoep niet gecombineerd worden met een job als werknemer van 80% of meer.

Zelfstandigen in bijberoep die moesten sluiten, komen nu ook in aanmerking voor de premie van 1.500 EUR.

Deze steun maatregel kan niet meer aangevraagd worden!


ENKELE ANDERE VLAAMSE STEUNMAATREGELEN AANGESTIPT

Vlaamse belastingsmaatregelen

 • Uitstel van betaling onroerende voorheffing voor bedrijven naar september 2020;
 • 4 maanden uitstel van betaling verkeersbelasting;
 • Verlenging van de termijnen om aan fiscale verplichtingen inzake erfbelasting en registratiebelasting te voldoen (2 maand)

Betalingsuitstel
Betalingsuitstel Startlening, cofinanciering en cofinanciering+

Aanmoedigingspremie werknemers

Werknemers die werken in bedrijven die een substantiële daling van omzet, productie of bestellingen kennen van minstens 20% in de maand voorafgaand aan een onderbreking van werk, ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien, kunnen een aanmoedigingspremie krijgen wanneer zij hun werkritme zien verminderen.

Opgelet! Dit is GEEN extra premie bovenop een uitkering van tijdelijke werkloosheid.

Voorwaarden voor werknemers en werkgevers vindt u hier

De online aanvragen én meer informatie over andere bijkomende Vlaamse steunmaatregelen zoals de uitbreiding van de waarborgpremie, PMV ondersteuning kan u terugvinden op de VLAIO website.

BRUSSEL

Ook voor onze klanten met een bedrijf gevestigd in het Brusselse gewest kunnen steunmaatregelen worden aangevraagd .

Een eenmalige premie van 4.000 euro, per bedrijf, kan worden aangevraagd, indien u verplicht moet sluiten naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad .

Voorwaarde is dat u behoort tot een van de volgende sectoren:
• Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
• Logies (NACE-code 55);
• Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
• De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van brandstoffen.
• Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)

Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021)

Meer informatie voor Brusselse ondernemingen kan u vinden via volgende link

POUR DES INFORMATIONS EN FRANCAIS NOUS VOUS RENVOYONS AU SITE SUIVANT;


BIJKOMENDE MAATREGELEN OP NIVEAU VAN STEDEN EN GEMEENTEN

Graag verwijzen we u hier naar het bericht op de VLAIO website. Maar bovenal kan u hiervoor best contact opnemen met de bevoegde stads- of gemeentediensten.