Algemene steunmaatregelen naar aanleiding van het Coronavirus – Covid-19

“Indien het corona virus een impact heeft op uw onderneming, kan u wellicht beroep doen op de coronasteunmaatregelen die de overheid neemt.”


Wie?

 • Natuurlijke- en rechtspersonen die een ondernemingsnummer hebben, ongeacht hun activiteitensector;
 • Ondernemingen die daadwerkelijk hinder ondervinden van de verspreiding van het virus en dit kunnen bewijzen door aan te tonen dat er een daling is van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling in bestellingen of reservaties of wanneer uw onderneming slachtoffer is van de gevolgen van een kettingreactie met partnerondernemingen

Een overzicht:


FEDERAAL

Schuldbemiddeling

Welke schulden?

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • BTW

Welke maatregelen?

 • Een afbetalingsplan;
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • Kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Hoe aanvragen?

Indien u een aanvraag wilt doen, gebeurt dit per schuld.
De aanvraag dient ingediend te worden op het ogenblik van de ontvangst van het aanslagbiljet of het betaalbericht en dit ten laatste 30 juni 2020.

Aanvraagformulier: htpps://financien.belgium.be/sites/default/files/Aanvraag%20coronavirus.docx

U mag het indienen per mail of per brief bij het centraal contactpunt voor de maatregelen: Regionaal invorderingscentrum bevoegd voor uw woonplaats of maatschappelijke zetel.

U ontvangt reactie binnen de 30 dagen na uw aanvraag.


BTW aangiftes

Om een overrompeling van de diensten van de FOD Financiën te voorkomen, werd besloten om een AUTOMATISCH uitstel van betaling toe te kennen voor:

Website Federale overheid – uitstel BTW, VenB, e.a.

BTW – betaling voor:

maandaangifte februari 2020

maandaangifte maart 2020

1ste kwartaal 2020

tot 20/05/2020

tot 20/06/2020

tot 20/06/2020

Bedrijfsvoorheffing – betaling voor:

maandaangifte februari 2020

maandaangifte maart 2020

1ste kwartaal 2020

tot 13/05/2020

tot 15/06/2020

tot 15/06/2020

Voor de betaling van de personenbelasting en vennootschapsbelasting is er een extra termijn van 2 maanden voorzien en dit voor de afrekening van de belastingen over aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12/03/2020.

OPGELET!
Indien u voor de bedrijfsvoorheffing een domiciliëring hebt lopen, dient u contact op te nemen met het sociaal secretariaat. Ofwel zullen zij deze af moeten zetten, ofwel zal u de bank moeten contacteren. Dit zal afhangen van de volmachten die destijds zijn opgesteld.


Uitstel betaling krediet en garantieregeling

De federale regering, de nationale bank van België en de financiële sector hebben bijkomende financiële steunmaatregelen aangekondigd die zowel particulieren als bedrijven als zelfstandigen, getroffen door de coronacrisis, moeten helpen.

Gezinnen, zelfstandigen en bedrijven die kunnen aantonen dat ze een financiële impact voelen van de coronacrisis, kunnen aan de bank vragen om tussen nu en 30 september geen betalingen meer te moeten doen voor de afbetaling van hun hypothecaire leningen.

Uiteraard gaat het hier om een uitstel van betaling. Het een uitstel van betaling zal zijn zonder aanrekening van kosten.

Daarnaast wordt er ook een garantieregeling voorzien.

Deze garantieregeling wordt opgericht voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden verstrekt aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.
Het gaat om nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen die tot en met 30 september 2020 verstrekt worden.
Er wordt in het totaal een waarborgbedrag voorzien van 50 miljard euro. Zo wordt de financiering van de economie in stand gehouden.
Eventuele verliezen die zouden voortvloeien onder deze garantieregeling zullen gedragen worden door de financiële sector enerzijds en de overheid anderzijds.

Meer informatie over deze steunmaatregel kan vinden op de website van FEBELFIN (ondernemingskredieten) FEBELFIN (hypothecaire kredieten)

Voor concrete (aan)vragen kan u bij u best uw eigen financiële instelling contacteren!


Wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting

Kampt u als vennootschap of zelfstandigen door de coronacrisis met liquiditeitsproblemen? Dan kan u door volgende steunmaatregel minder nadelen ondervinden wanneer u uw voorafbetalingen uitstelt. De regering heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen.

Deze maatregel geldt niet voor vennootschappen die:

 • Een inkoop van eigen aandelen of ene kapitaalvermindering doen
 • Dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

De maatregel is ook niet van toepassing wanneer natuurlijke personen meer bonificatie zouden kunnen krijgen wegens voorafbealingen.

De percentages van de vermeerdingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.


Een tabel met aangepaste percentages voor de voorafbetalingen vindt u onder volgende knop:

VLAAMS

HINDERPREMIE

De corona hinderpremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen financieel te ondersteunen tijdens de periode van de verplichte sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen. “

Wie heeft recht op deze premie?

De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest die verplicht moeten sluiten.

Update 24/3/2020: Kapper moeten vanaf heden ook hun zaak volledig moeten sluiten. Zij hebben recht op de premie van 4.000 euro.

Wie verplicht moet sluiten, vind je in de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad.
Deze lijst wordt geüpdatet indien nieuwe maatregelen getroffen worden. 

Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen voor de corona hinderpremie zelfs indien er nog afhaaldiensten aangeboden worden of andere activiteiten uitgevoerd worden. 

Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van een openbare markt of openbare kermis waarop zij normaal aanwezig zijn, komen in aanmerking voor een corona hinderpremie.

Voorwaarden:

 • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die, gelet op zijn beroepsinkomen, de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut;
 • Een vereniging met een economische activiteit;
 • Starters die slechts 12 maanden of minder actief zijn, hebben GEEN recht op een hinderpremie;
 • Bij meerdere vestigingen kan u maximum voor 5 vestigingen een premie krijgen;
 • De premie is vrijgesteld van belastingen;
 • Het hebben van een webshop heeft geen invloed op de toekenning van de premie;

De aanvraag – ONLINE BESCHIKBAAR VANAF 26/03/2020

U kan als zelfstandige of bestuurder van de vennootschap de aanvraag online, én aan de hand van een veilige verbinding met authenticatie doen. Dit betekent dat de aanvrager zich moet identificeren via zijn/haar elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel.
ONLINE AANVRAGEN

Na aanmelding, kan u de aanvraag starten.
U doorloopt 4 schermen. De aanvraag is heel eenvoudig en kan door uzelf worden ondernomen.


COMPENSATIEPREMIE ONDERNEMERS

Voor de ondernemers en zelfstandigen die eerder uit de boot leken te vallen, heeft de Vlaamse regering nu toch nog een bijkomende compensatiepremie voorzien.

Het gaat om een éénmalige compensatiepremie van 3.000,00 euro voor ondernemingen die niet moesten sluiten, maar desalniettemin door de corona crisis hun omzet drastisch zagen zakken.


Voorwaarden:

 • Vlaamse ondernemingen;
 • Die een omzetverlies leiden in de periode van 15/03/2020 tot 30/04/2020 van 60% in vergelijking met DEZELFDE periode vorig jaar*
  (voor starters in vergelijking met het neergelegd financieel plan);
 • Maximum 5 premies per onderneming indien er meerdere vestigingen zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep, die sociale bijdragen betalen zoals een hoofdberoep komen in aanmerking

  *Aanvankelijk mag de aanvraag op basis van een een verklaring op eer gebeuren. Het bewijs van omzetverlies zal nadien door middel van een controle op de BTW aangifte in kwartaal 2 gebeuren. Indien blijkt dat er een omzetverlies is van 20%, gaat de overheid ervan uit dat dit omzetverlies te linken is aan de coronacrisis en moet het werkelijke omzetverlies niet verder aangetoond worden. Indien dit niet het geval is, zal u moeten aantonen dat in de periode 14/03/2020 tot 30/04/2020 een omzetdaling van meer dan 60% werd bereikt ((daling bestellingen door minder klanten of daling productie door sluiting leverancier, …). U kan deze documenten via uw dossierbeheerder ontvangen.

DE AANVRAAG – nog niet beschikbaar

De aanvraag zal opnieuw via een online applicatie verlopen, maar die is momenteel nog niet beschikbaar. Indien u hierover op de hoogte wil gehouden worden kan u zich registreren via VLAIO


KLEINE COMPENSATIEPREMIE VAN 1500,00 EURO

Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR kunnen beroep doen op een compensatiepremie van 1.500,00 EURO op voorwaarde dat het bijberoep niet gecombineerd worden met een job als werknemer van 80% of meer.

Zelfstandigen in bijberoep die moesten sluiten, komen nu ook in aanmerking voor de premie van 1.500 EUR.


ENKELE ANDERE VLAAMSE STEUNMAATREGELEN AANGESTIPT

Vlaamse belastingsmaatregelen

 • Uitstel van betaling onroerende voorheffing voor bedrijven naar september 2020;
 • 4 maanden uitstel van betaling verkeersbelasting;
 • Verlenging van de termijnen om aan fiscale verplichtingen inzake erfbelasting en registratiebelasting te voldoen (2 maand)

Betalingsuitstel
Betalingsuitstel Startlening, cofinanciering en cofinanciering+

Aanmoedigingspremie werknemers

Werknemers die werken in bedrijven die een substantiële daling van omzet, productie of bestellingen kennen van minstens 20% in de maand voorafgaand aan een onderbreking van werk, ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien, kunnen een aanmoedigingspremie krijgen wanneer zij hun werkritme zien verminderen.

Opgelet! Dit is GEEN extra premie bovenop een uitkering van tijdelijke werkloosheid.

Voorwaarden voor werknemers en werkgevers vindt u hier

De online aanvragen én meer informatie over andere bijkomende Vlaamse steunmaatregelen zoals de uitbreiding van de waarborgpremie, PMV ondersteuning kan u terugvinden op de VLAIO website.

BRUSSEL

Ook voor onze klanten met een bedrijf gevestigd in het Brusselse gewest kunnen steunmaatregelen worden aangevraagd .

Een eenmalige premie van 4.000 euro, per bedrijf, kan worden aangevraagd, indien u verplicht moet sluiten naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad .

Voorwaarde is dat u behoort tot een van de volgende sectoren:
• Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
• Logies (NACE-code 55);
• Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
• De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van brandstoffen.
• Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)

Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021)

Meer informatie voor Brusselse ondernemingen kan u vinden via volgende link

POUR DES INFORMATIONS EN FRANCAIS NOUS VOUS RENVOYONS AU SITE SUIVANT;


BIJKOMENDE MAATREGELEN OP NIVEAU VAN STEDEN EN GEMEENTEN

Graag verwijzen we u hier naar het bericht op de VLAIO website. Maar bovenal kan u hiervoor best contact opnemen met de bevoegde stads- of gemeentediensten.