BTW nieuws


6% BTW op renovaties – attest ruimt plaats voor disclaimer op de factuur

In het kader van de administratieve vereenvoudiging werd een wetsontwerp ingediend dat het BTW attest als voorwaarde van de toekenning van het 6% BTW tarief bij werken in onroerende staat, afschaft.

U kent ze maar al te goed, die attesten die u aan de klant moet afgeven, zodat hij u kan bevestigen dat de woning waaraan u de werken uitvoert, voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van het voordeliger BTW tarief van 6%.

Maar soms vergeet de klant u het attest terug te bezorgen of soms vergeet u zelf het attest af te geven of misschien is alles goed gelopen, tot het blaadje papier in de juiste map diende terecht te komen.

En tot voor kort riskeerde u als aannemer de boete indien die administratieve taak niet tot een goed einde werd gebracht.

Dat is nu voorbij!

Vanaf 1 januari 2022 mag u dat attest achterwege laten.

Vanaf 1 januari 2022 voorziet de nieuwe regeling in een andere oplossing.

Er zal een verklaring worden opgenomen op de factuur zelf.

Deze verklaring wordt ook letterlijk vastgelegd, wat de éénduidigheid alleen ten goede kan komen

De verklaring luidt als volgt:

BTW tarief:

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste vijftien of tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé-woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

De aansprakelijkheid wordt dus doorgeschoven naar de klant. Indien deze niet binnen de termijn van één maand de factuur schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid.

Dit houdt uiteraard wel in dat, indien de klant binnen de termijn van één maand reageert, u, de aannemer ertoe gehouden is de factuur aan te passen.

Er is echter nog een overgangsperiode voorzien.

Tot 30 juni 2022 kan nog gewerkt worden met het attest van vroeger.

Na die datum dient u uw facturen te hebben aangepast.

Alvast een stap in de goede richting wat betreft vereenvoudiging. Op naar een administratief lichter 2022!